Ма­ши­на ча­су

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ви­шу­ка­ні го­дин­ни­ки ні­ко­ли не ви­йдуть з мо­ди. Цей аксе­су­ар під­кре­слює ста­тус лю­ди­ни, її смак і успі­шність. І чим більш ви­шу­ка­на модель, чим во­на більш ори­гі­наль­на – тим во­на до­рож­ча. То­му 5-10 тис. долл. за скла­дний ме­ха­ні­чний го­дин­ник – ціл­ком ви­прав­да­на ці­на. Пав­ло Хар­ла­мов

Усу­ча­сно­му сві­ті го­дин­ник – це не стіль­ки ути­лі­тар­на річ, скіль­ки атри­бут сти­лю. Бур­хли­вий роз­ви­ток «ро­зум­них» те­хно­ло­гій при­звів до то­го, що най­то­чні­ші го­дин­ни­ки – це у смар­тфо­ні. То­му що во­ни мо­жуть син­хро­ні­зу­ва­тись з ме­ре­же­вим ча­сом. Але на­віть пе­ре­ко­на­ні ін­но­ва­то­ри го­то­ві обра­ти тра­ди­цій­ний хро­но­граф, ко­ли мо­ва йде про ви­шу­ка­ний аксе­су­ар. Мо­де­лі від та­ких ком­па­ній як Tissot, Longines, Certina або Breitling бу­ли і бу­дуть у ці­ні, і зна­йдуть своє мі­сце в ко­ле­кції по­ці­но­ву­ва­чів го­дин­ни­ко­вої кла­си­ки. А як же но­во­мо­дні та ча­сом не­де­ше­ві смарт­го­дин­ни­ки? Ці га­дже­ти за­без­пе­че­ні ба­га­тьма ко­ри­сни­ми фун­кці­я­ми і па­су­ють до будь-яко­го ко­стю­ма, а та­кож до­ре­чні у ра­зі не­фор­маль­ної об­ста­нов­ки або в спорт­за­лі. А хро­но­гра­фи – для офі­цій­них об­ста­вин та про­сто за­ра­ди на­со­ло­ди ви­шу­ка­ні­стю.

Для зайня­тих та смі­ли­вих

Не­зва­жа­ю­чи на те, що го­дин­ник – озна­ка пре­сти­жу, він не по­ви­нен ви­гля­да­ти як без­глу­зда яскра­ва пля­ма на тлі за­галь­но­го гар­де­ро­бу. Са­ме то­му мо­де­лі в хо­ло­дній га­мі ко­льо­рів (сталь, срі­бло, бі­ле зо­ло­то) – це зав­жди без­по­мил­ко­вий ви­бір, як для чо­ло­ві­ків, так і жі­нок. Та­кі го­дин­ни­ки від­мін­но гар­мо­ну­ють з ді­ло­вим одя­гом, пі­ді­йдуть і для офі­су, і для зу­стрі­чей з клі­єн­та­ми або пар­тне­ра­ми. Ви­ро­бни­ки пра­кти­чно пе­ре­ста­ли екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з фор­мою кла­си­чних чо­ло­ві­чих го­дин­ни­ків і по­вер­ну­ли­ся до ви­то­ків. Тоб­то до кру­глих ци­фер­бла­тів. По­сту­по­во від­хо­дять у ми­ну­ле ве­ли­че­зні хро­но­ме­три ді­а­ме­тром близь­ко 5 см і на­віть біль­ше. Го­дин­ни­ки та­ких га­ба­ри­тів під­хо­дять да­ле­ко не на ко­жну ру­ку, і во­ни одно­зна­чно не для бу­днів. Швид­ше, це ва­рі­ант для ве­чі­рок або ж для бі­зне­сме­нів, які прин­ци­по­во оби­ра­ють не­фор­маль­ний стиль одя­гу в офі­сі та за йо­го ме­жа­ми. Без­пе­ре­чно та тра­ди­цій­но ко­ри­сту­ю­ться по­пу­ляр­ні­стю го­дин­ни­ки-ске­ле­то­ни – з від­кри­тим ме­ха­ні­змом. Чо­му? То­му що тут до­вер­ше­ність ме­ха­ні­зму де­мон­стру­є­ться на­о­чно. У де­яких мо­де­лях ци­фер­блат вза­га­лі від­су­тній, є тіль­ки стріл­ки, за яки­ми обер­та­ю­ться ше­стер­ні. Та­кі мо­де­лі ви­пу­ска­ють ком­па­нії Tissot, Rado, Hamilton,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.