Пів­цар­ства за го­дин­ник

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Укра­їн­ські чи­нов­ни­ки по­лю­бля­ють атри­бу­ти кра­си­во­го жи­т­тя. І го­дин­ник – не ви­ня­ток. За 2017 рік мі­ні­стри за­де­кла­ру­ва­ли чи­ма­ло лю­ксо­вих хро­но­ме­трів. На­при­клад, прем’єр­мі­ністр Во­ло­ди­мир Гройсман від­дає пе­ре­ва­гу та­ким брен­дам як Ulysse Nardin, Audemars Piguet, Rolex, Breguet. Вар­тість де­яких мо­де­лей го­дин­ни­ків Ulysse Nardin ся­гає 70-80 тис. дол., а хро­но­ме­три Audemars Piguet ко­шту­ють до 600 тис. дол. Ві­це-прем’єр-мі­ні­стри Сте­пан Ку­бів і Ген­на­дій Зуб­ко тро­хи скром­ні­ше і но­сять го­дин­ни­ки Omega. Їх ці­на – від 3 до 20 тис. дол. Ко­ли­шній мі­ністр агро­по­лі­ти­ки Та­рас Ку­то­вий від­дає пе­ре­ва­гу го­дин­ни­кам ма­рок Rolex і Panerai, а мі­ністр МВС Ар­сен Ава­ков, крім Rolex, має в сво­їй ко­ле­кції хро­но­ме­три Vacheron Constantin і Jaeger-lecoultre, яка бу­ла за­сно­ва­на ще в 1833 ро­ці. Се­ре­дня вар­тість го­дин­ни­ка Jaeger-lecoultre – 8-10 тис. дол. Мі­ністр ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті та енер­ге­ти­ки Ігор На­са­лик – справ­жній гур­ман. Йо­му на­ле­жать го­дин­ни­ки май­же 10 рі­зних ма­рок. Се­ред них – лю­ксо­ві хро­но­ме­три Hublot, вар­тість яких ста­но­вить від де­кіль­кох де­ся­тків до со­тень ти­сяч до­ла­рів. За­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня НБУ Ка­те­ри­на Рож­ко­ва за­де­кла­ру­ва­ла го­дин­ни­ки Antoine Preziuso, Omega, Chopard. Все це пре­мі­аль­ні брен­ди, чия про­ду­кція ко­штує до 300 тис. дол. і на­віть біль­ше. Хо­ча зві­сно, вар­тість кон­кре­тних мо­де­лей мо­же бу­ти зна­чно мен­ше. Zenith, Omega. Ске­ле­то­ни в де­якій мі­рі уні­вер­саль­ні, во­ни до­бре ви­гля­да­ють як ра­зом з со­ро­чкою і кра­ва­ткою, так і з пу­ло­ве­ром. Як і ра­ні­ше в мо­ді го­дин­ни­ки з до­ро­го­цін­них ме­та­лів. Перш за все, мо­ва про зо­ло­то, яке чу­до­во по­єд­ну­є­ться з ко­стю­мом-«трій­кою». Де­які ви­ро­бни­ки ком­бі­ну­ють кор­пус з бла­го­ро­дно­го ме­та­лу з ци­фер­бла­том кон­тра­стно­го від­тін­ку. На­при­клад, ві­до­ма модель Oyster Perpetual Submariner від Rolex ви­пу­ска­є­ться в де­кіль­кох рі­ше­н­нях: сталь, жов­те зо­ло­то та си­ній ци­фер­блат; бі­ле зо­ло­то та си­ній ци­фер­блат; сталь і зе­ле­ний або чор­ний ци­фер­блат. Та­кож зви­чни­ми вже еле­мен­та­ми кла­си­чно­го го­дин­ни­ка є ін­ди­ка­то­ри дат і днів ти­жня, мі­ся­чний ка­лен­дар та без­ель, що обер­та­є­ться (кіль­це нав­ко­ло ци­фер­бла­та, на яко­му на­не­се­ні хви­лин­на шка­ла та на­прям­ки сто­рін сві­ту). До ре­чі, без­ель – це ще й ха­ра­ктер­на ри­са хро­но­гра­фів, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для гли­бо­ко­во­дно­го за­ну­ре­н­ня.

Ви­тон­че­на кра­са

Се­ред мо­де­лей для пре­кра­сної ста­ті теж пе­ре­ва­жа­ють го­дин­ни­ки в аку­ра­тних кор­пу­сах та з ла­ко­ні­чним ци­фер­бла­том. Але ви­ро­бни­ки при­ді­ля­ють ба­га­то ува­ги ди­зай­ну (це мо­жуть бу­ти і кру­глі, і ква­дра­тні, і кра­пле­ви­дні, і оваль­ні го­дин­ни­ки), га­мі ко­льо­рів і де­ко­ра­тив­ним еле­мен­там. То­му жі­но­чі го­дин­ни­ки від­рі­зня­ю­ться біль­шим роз­ма­ї­т­тям смі­ли­вих і не­зви­чай­них мо­де­лей, ци­фер­бла­ти і кор­пу­си яких при­кра­ше­ні до­ро­го­цін­ни­ми ка­ме­ня­ми, ма­ють ема­ле­ві ін­кру­ста­ції, юве­лір­не на­пи­ле­н­ня або ке­ра­мі­чне оздо­бле­н­ня. Сфор­му­ва­ти ці­лі­сний образ го­дин­ни­ка до­по­ма­гає ре­мі­нець, який під­кре­слює ін­ди­ві­ду­аль­ність йо­го го­спо­да­ря. Ре­мі­нець мо­же бу­ти шкі­ря­ним, ме­та­ле­вим, тка­нин­ним, з ко­льо­ро­ви­ми встав­ка­ми або фа­ктур­ним ти­сне­н­ням. Один із трен­дів – го­дин­ник з тон­ким (сі­тча­стим або по­ри­стим) ме­та­ле­вим бра­сле­том. Крім то­го, ви­ро­бни­ки жі­но­чих го­дин­ни­ків по­вер­та­ють в мо­ду ре­тро. Це мі­ні­ма­лі­сти­чні мо­де­лі в сти­лі арт-де­ко 1920-х ро­ків, ін­кру­сто­ва­ні до­ро­го­цін­ни­ми ка­ме­ня­ми, й го­дин­ни­ки-бра­сле­ти, які ви­гля­да­ють як юве­лір­на при­кра­са. Бра­слет при цьо­му кіль­ка ра­зів опе­рі­зує ру­ку. У той же час, де­які жін­ки від­да­ють пе­ре­ва­гу ма­сив­ним, в якійсь мі­рі на­віть бру­таль­ним ме­та­ле­вим го­дин­ни­кам, які під­кре­слю­ють кри­хкість і ви­тон­че­ність зап’ястя. Ви­ро­бни­ки при­слу­ха­ю­ться до мо­дниць й про­по­ну­ють їм чи­ма­лий ви­бір уні­секс-мо­де­лей з брон­зи, ста­лі, мі­ді та ке­ра­мі­чних спла­вів.

Спорт та стиль

Ша­ну­валь­ни­ки актив­но­го спосо­бу жи­т­тя теж не обді­ле­ні ува­гою. Май­же ко­жен по­ва­жа­ю­чий се­бе ви­ро­бник го­дин­ни­ків ви­пу­скає мо­де­лі, які при­зна­че­ні для за­нять спор­том. Їх від­мін­на ри­са – про­ти­у­дар­ний кор­пус і во­до­не­про­ни­кність до 100-200 м, на­яв­ність без­е­ля, се­кун­до­мі­ра та ка­лен­да­ря. Якщо го­дин­ник еле­ктрон­ний, у ньо­му є вбу­до­ва­ний бу­диль­ник, тай­мер,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.