Для ви­мо­гли­вих і ве­ре­дли­вих

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ку­пу­ва­ти до­ро­гу пор­та­тив­ну те­хні­ку – це аж ні­як не мар­но­трат­ство. Ро­зум­ний по­мі­чник до­по­мо­же за­оща­ди­ти час на ви­рі­ше­н­ня тих чи ін­ших зав­дань, під­ви­щи­ти вла­сну про­ду­ктив­ність і вла­сно­руч ви­про­бу­ва­ти най­но­ві­ші те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Фла­гман­ські мо­де­лі смар­тфо­нів, план­ше­тів та но­ут­бу­ків є ета­ло­на­ми не тіль­ки з то­чки зору про­ду­ктив­но­сті. Во­ни де­мон­стру­ють ма­кси­мум те­хно­ло­гій, які існу­ють на да­ний мо­мент. І чим по­ту­жні­ший при­стрій – тим біль­ше зав­дань він змо­же ви­ко­ну­ва­ти, ви­рі­шу­ва­ти ті чи ін­ші пи­та­н­ня, пов’яза­ні з бі­зне­сом. На­при­клад, су­ча­сний смар­тфон за сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми зда­тен за­мі­ни­ти комп’ютер. А об­ся­гів вбу­до­ва­ної пам’яті у смар­тфо­нах до­ста­тньо для то­го, щоб збе­рі­га­ти там не тіль­ки осо­би­сту, а й ро­бо­чу ін­фор­ма­цію. Й не­ма не­об­хі­дно­сті ко­ри­сту­ва­ти­ся зов­ні­шні­ми но­сі­я­ми да­них. Крім то­го, га­дже­ти верх­ньої ці­но­вої ка­те­го­рії ма­ють зна­чний за­пас ре­сур­сів і не за­ста­рі­ють че­рез рік, як їх більш де­ше­ві ана­ло­ги. Ну і, вре­шті­решт, до­ро­гий при­стрій до­зво­ляє ви­ді­ли­ти­ся з на­тов­пу за ра­ху­нок зов­ні­шньо­го ви­гля­ду і тих ма­те­рі­а­лів, з яких він ви­го­тов­ле­ний.

Вхід – від 1000 до­ла­рів

Пра­кти­чно всі ви­ро­бни­ки смар­тфо­нів на­ма­га­ю­ться ви­пу­ска­ти при­строї пре­мі­ум-кла­су. Але хо­ро­ші апа­ра­ти ви­хо­дять да­ле­ко не у всіх. Лі­ній­ку фла­гма­нів, які дій­сно за­слу­го­ву­ють на ува­гу, що­рі­чно онов­лю­ють Apple, Samsung, Sony. Не­що­дав­но до цих ком­па­ній при­єд­на­ла­ся і ки­тай­ська Huawei, яка, не­зва­жа­ю­чи на ске­псис що­до те­хні­ки з Пі­дне­бе­сної, дій­сно змо­гла зла­ма­ти сте­ре­о­ти­пи по­ку­пців. Не пер­ший рік Huawei ви­пу­скає свою модель Mate в лі­мі­то­ва­ній вер­сії Porsche Design. Там і на­ту­раль­на шкі­ра в оздо­блен­ні кор­пу­су, і зна­чно біль­ше опе­ра­тив­ної та вбу­до­ва­ної пам’яті, ніж у при­стро­ях для ма­со­во­го рин­ку. За та­кий смар­тфон ви­ро­бник про­сить під 2000 єв­ро (на­га­да­є­мо, це Ки­тай), і йо­го роз­мі­та­ють, як га­ря­чі пи­ріж­ки. Вза­га­лі, вар­тість фла­гман­ських при­стро­їв впев­не­но пе­ре­йшла за по­зна­чку в 1000 дол. На­при­клад, но­ве по­ко­лі­н­ня смар­тфо­нів від Apple про­да­є­ться в Укра­ї­ні за ці­ною від 30 до 55 тис. грн. Samsung за свою се­рію S і Note про­сить під 30–35 тис. грн., а смар­тфо­ни Sony XZ2 Premum і XZ3 ма­ють цін­ник на рів­ні 24–28 тис. грн. На­скіль­ки ви­прав­да­на та­ка вар­тість? Більш ніж. По­ку­пець пе­ре­ко­ну­є­ться в цьо­му одра­зу, ко­ли бе­ре смар­тфон в ру­ку. Кор­пус сфор­мо­ва­ний з ме­та­лу або за­гар­то­ва­но­го скла. Мо­дне ві­я­н­ня 2018 ро­ку – це за­дня спин­ка смар­тфо­на зі скла з гра­ді­єн­том. Во­но пе­ре­ли­ва­є­ться на сон­ці і до­дає апа­ра­ту осо­бли­во­го ли­ску. Але за кра­су до­во­ди­ться пла­ти­ти, і кор­пус швид­ко

ASUS ROG Zephyrus M

Ігро­вий но­ут­бук з по­ту­жним про­це­со­ром Intel Core i7 і 16 Гб опе­ра­тив­ної пам’яті, який при цьо­му має ком­па­ктний кор­пус та від­но­сно не­ве­ли­ку ва­гу Ці­на: 80 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.