До­свід чи­та­чів

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Да­ни­ло Ва­хов­ський, ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу Uklon Ве­ли­ку ча­сти­ну сво­го жи­т­тя я пра­цю­вав на PC. Але пі­сля чер­го­во­го не­вда­ло­го онов­ле­н­ня Windows ви­рі­шив: з ме­не ви­ста­чить, тре­ба бра­ти фун­кціо­наль­ну і при­єм­ну у ви­ко­ри­стан­ні «ма­ши­ну». Так у ме­не з’явив­ся Macbook Pro без тач­ба­ра, але з дис­пле­єм Retina. Він по­ту­жний для ро­бо­ти з ве­ли­кою кіль­кі­стю від­кри­тих про­грам, та­кож я ви­ко­ри­сто­вую ви­хід на дру­гий мо­ні­тор для ро­бо­ти з та­бли­ця­ми в пов­но­цін­но­му Excel. Для мар­ке­то­ло­га там ду­же ба­га­то опти­мі­зо­ва­них фун­кцій. На­при­клад, зні­мок екра­на і зру­чне на­не­се­н­ня пра­вок без­по­се­ре­дньо на ма­кет. Що осо­бли­во кру­то, це ко­ри­сні ути­лі­ти під Mac, які пи­шу­ться в Укра­ї­ні. На­при­клад, че­рез Setapp за 9,99 дол. у ме­не є до­ступ до ве­ли­че­зної кіль­ко­сті фун­кціо­наль­них про­грам – від пе­ре­гля­ду ві­део до на­пи­са­н­ня про­грам­но­го ко­ду, за­ван­та­же­н­ня ро­ли­ків з Youtube і опти­мі­за­ції ро­бо­ти са­мо­го Mac. Ба­та­рея три­має від­мін­но, ва­га не­ве­ли­ка. І вже пів­ро­ку, як я від­мо­вив­ся від ми­шки. Від­чу­ваю, як моя про­ду­ктив­ність в ро­бо­ті зав­дя­ки при­строю зро­сла на тре­ти­ну, все лег­ко і зру­чно. А зав­дя­ки екра­ну Retina біль­ше не втом­лю­ю­ться очі пі­сля 12-го­дин­но­го ро­бо­чо­го дня.

Ка­те­ри­на Ко­ло­мі­єць, спів­вла­сник брен­ду Vivalon Для ме­не ду­же ва­жли­во, щоб смар­тфон був ма­кси­маль­но су­ча­сним і фун­кціо­наль­ним, оскіль­ки там скон­цен­тро­ва­но 90% мо­єї ро­бо­ти. На­при­клад, я са­мо­стій­но за­йма­ю­ся про­су­ва­н­ням ком­па­нії в со­цме­ре­жах, ку­ди ме­ні ре­гу­ляр­но над­хо­дять по­ві­дом­ле­н­ня, ко­мен­та­рі та за­пи­ти від клі­єн­тів. Це силь­но за­ван­та­жує смар­тфон, то­му не­при­пу­сти­мо, щоб він галь­му­вав або за­ви­сав. Крім то­го, я ба­га­то фо­то­гра­фую, перш за все, ко­ле­кції та мо­де­лі на­шо­го брен­ду. То­му ка­ме­ра на смар­тфо­ні має ви­да­ва­ти знім­ки від­мін­ної яко­сті. Ма­кси­маль­но при­ро­дно від­обра­жа­ти ко­льо­ри та за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку де­та­лі­за­цію, аж до швів та окре­мих ни­то­чок у тка­ни­нах. Тож я не шко­дую гро­шей на смар­тфон і зав­жди оби­раю но­вин­ки. Оста­н­ня моя по­ку­пка – це iphone XS. Я їм ду­же за­до­во­ле­на. Все до­бре у то­по­вих но­ут­бу­ків з ав­то­ном­ні­стю. Во­ни зда­тні ви­три­ма­ти без підза­ряд­ки до 8–12 го­дин. Тож мо­жна вран­ці ви­ру­ша­ти в офіс або на зу­стрі­чі, і зі спо­кій­ним сум­лі­н­ням за­ли­ша­ти за­ря­дний при­стрій вдо­ма. Для ігро­ма­нів пі­ді­йдуть но­ут­бу­ки MSI Titan, Acer Predator, Asus ROG. Цін­ник на та­кі при­строї – від 100 до 150 тис. грн. Але й ха­ра­кте­ри­сти­ки від­по­від­ні. Про­це­сор Intel Core i7 по­ко­лі­н­ня Haswell, до 32 Гб опе­ра­тив­ної пам’яті та ві­део­кар­та з вла­сною пам’ят­тю до 8 Гб. Вся ця на­чин­ка вбу­до­ва­на у кор­пус, який зов­ні на­га­дує зо­ре­літ. Ви­гля­дає над­зви­чай­но фу­ту­ри­сти­чно, хо­ча і гро­мі­зд­ко. Но­ут­бу­ки Apple ма­ють ре­пу­та­цію при­стро­їв, які га­ран­туть без­ком­про­мі­сне по­єд­на­н­ня яко­сті та про­ду­ктив­но­сті. Та­ку ігра­шку ку­пу­ють на дов­гі ро­ки. Втім, Apple – не для всіх. І не тіль­ки че­рез ви­со­ку ці­ну, яка на де­які мо­де­лі ста­но­вить 120–150 тис. грн. (Macbook Pro ко­штує до 200 тис. грн.). До са­мо­го при­строю та до macos по­трі­бно зви­ка­ти. Крім цьо­го, ши­кар­ний алю­мі­ні­є­вий кор­пус швид­ко втрачає свій ви­гляд і по­кри­ва­є­ться по­дря­пи­на­ми, якщо пе­ре­во­зи­ти ле­птоп без чо­хла. Є про­бле­ми з на­дли­шко­вим на­грі­ва­н­ням під на­ван­та­же­н­ням і бра­ком пор­тів для під­клю­че­н­ня зов­ні­шніх при­стро­їв. Якщо по­трі­бно при­єд­на­ти флеш-диск, прин­тер і під­клю­чи­ти ще смар­тфон, до­ве­де­ться ку­пу­ва­ти Usb-хаб. Без ньо­го ні­як. При цьо­му за додаткові аксе­су­а­ри Apple по­лю­бляє бра­ти чи­ма­лі гро­ші. Фір­мо­ва ми­шка Apple Magic Mouse 2 ко­штує близь­ко 2,5 тис. грн., Apple Magic Trackpad – 3,4 тис. грн., пе­ре­хі­дник Thunderbolt 3–2 тис. грн., а пе­ре­хі­дник Usb/ethernet – 1 тис. грн.

Для до­му та по­їздок

План­ше­ти теж мо­жна використовувати для ви­рі­ше­н­ня рі­зно­ма­ні­тних зав­дань. І чим по­ту­жні­ший при­стрій – тим біль­ше з ньо­го мо­жна ви­ча­ви­ти. Apple, Sony, Samsung і Microsoft ви­пу­ска­ють «ве­ли­ко­ка­лі­бер­ні» план­ше­ти з ді­а­го­на­л­лю дис­плея 12–13 дюй­мів. З них зру­чно ди­ви­ти­ся філь­ми, пра­цю­ва­ти із зо­бра­же­н­ня­ми (Apple ipad Pro має для цьо­го спе­ці­аль­ний сти­лус), чи­та­ти. А якщо під­клю­чи­ти зов­ні­шню кла­віа­ту­ру, то план­шет мо­жна пе­ре­тво­ри­ти на пов­но­цін­ний ле­птоп. Одним сло­вом, зру­чний ва­рі­ант для ко­ри­сту­ва­н­ня вдо­ма, а та­кож для від­ря­джень і від­пус­тки. Існу­ють план­ше­ти для екс­тре­маль­них умов. Їх ви­пу­ска­ють не­ба­га­то ком­па­ній, се­ред них – Panasonic. Йде­ться на­сам­пе­ред про се­рію план­ше­тів Toughpad, які за­хи­ще­ні по вій­сько­во­му стан­дар­ту. Про­сять за них, зви­чай­но, чи­ма­ло, під 100 тис. грн. За­те при­стрій і у во­ді не то­не, і бру­ду не бо­ї­ться, і па­ді­н­ня на ка­мі­н­ня ви­три­має. Ще він осна­ще­ний сло­том під Sim-кар­ту і GPS. Тож з та­ким план­ше­том мо­жна смі­ли­во ман­дру­ва­ти в не­про­хі­дних джун­глях й го­рах. За­блу­ка­ти не ви­йде.

Звук та стиль

На­да­ти улю­бле­но­му га­дже­ту шар­му і роз­ши­ри­ти йо­го фун­ціо­нал до­по­мо­жуть рі­зні аксе­су­а­ри. На до­да­чу до смар­тфо­ну одно­зна­чно по­трі­бно при­дба­ти стиль­ний чо­хол. З на­ту­раль­ної шкі­ри, алю­мі­нію, ти­та­ну або при­кра­ше­ний до­ро­го­цін­ним ка­мі­н­ням. Йо­го вар­тість – у ме­жах 1–5 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.