По-пер­ше, це кра­си­во

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ма­ра­фо­ни, за­пли­ви че­рез мор­ські про­ли­ви, участь в ай­рон­ме­нах – все це не про про­фе­сій­ний спорт, а про до­зві­л­ля за­мо­жних укра­їн­ців. Зві­сно, та­ка фі­зи­чна актив­ність – на ме­жі сер­йо­зно­го спор­ту, ба на­віть вже за ці­єю ме­жею. Про­те фі­тнес є не­о­дмін­ною скла­до­вою кра­си­во­го жи­т­тя. То­му що бу­ти у гар­ній фі­зи­чній фор­мі – то є не­о­дмін­на скла­до­ва для успі­шної лю­ди­ни у будь-яко­му ві­ці. Та й не се­крет, що іно­ді най­більш успі­шні ба­га­то­міль­йон­ні кон­тра­кти укла­да­ю­ться на те­ні­сних кор­тах або на по­лі для голь­фу. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Вар­тість пре­мі­аль­них або­не­мен­тів у фі­тнес-клу­бах по­чи­на­є­ться з 10–11 тис. грн. на рік і ся­гає по­зна­чки 90 тис. грн. і ви­ще. Чим до­рож­че клу­бна кар­та – тим біль­ше до­да­тко­вих бо­ну­сів отри­мує клі­єнт. У базовий пе­ре­лік по­слуг фі­тнес-цен­трів вхо­дить без­лі­мі­тне від­ві­ду­ва­н­ня клу­бу (але є й ви­ня­тки – див.та­бли­цю), за­ня­т­тя в тре­на­жер­но­му за­лі, гру­по­ві за­ня­т­тя (сайкл, ае­ро­бі­ка, тан­ці, фун­кціо­наль­ний тре­нінг і TRX, аква­а­е­ро­бі­ка), ав­тор­ські сту­дії, йо­га і пі­ла­тес, до­ступ в зал для єди­но­борств та бо­ксу. Крім то­го клі­єнт мо­же без обме­жень від­ві­ду­ва­ти ба­сейн, джа­ку­зі і са­у­ну, ко­ри­сту­ва­ти­ся Vip-роз­дя­галь­нею та бан­ни­ми при­на­ле­жно­стя­ми.

Спла­че­но за все

Перш за все, пре­мі­аль­на клу­бна кар­та дає пра­во ін­ди­ві­ду­аль­но за­йма­ти­ся з тре­не­ром. Хо­ча кіль­кість та­ких тре­ну­вань, як пра­ви­ло, обме­же­на. За­зви­чай клу­би ви­ді­ля­ють пер­со­наль­но­го тре­не­ра на 15–20 від­ві­ду­вань, рід­ше – на 30–36 ві­зи­тів. При цьо­му ма­кси­маль­на три­ва­лість одно­го тре­ну­ва­н­ня не пе­ре­ви­щує одні­єї го­ди­ни. До­да­тко­во мо­жна отри­ма­ти па­ру де­ся­тків го­дин орен­ди те­ні­сних кор­тів у по­да­ру­нок, без­лі­мі­тний до­ступ до сквош-кор­тів і на май­дан­чик для гри у ба­дмін­тон. Ще Vip-або­не­мент до­зво­ляє ко­ри­сту­ва­ти­ся оздо­ров­чи­ми та spa-про­це­ду­ра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.