На­пов­не­н­ня та вар­тість або­не­мен­тів у де­яких фі­тнес-клу­бах

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ки­їв та ве­ли­кі мі­ста Sport Life Без­лі­мі­тне від­ві­ду­ва­н­ня тре­на­жер­но­го за­лу, без­лі­мі­тні за­ня­т­тя йо­гою, єди­но­бор­ства­ми, пі­ла­те­сом, тан­ця­ми, ба­сейн, джа­ку­зі, пре­мі­ум сту­дії, ба­ня, са­у­на, бан­не при­ла­д­дя, за­мо­ро­жу­ва­н­ня кар­ти

100 ві­зи­тів на рік, від­ві­ду­ва­н­ня тре­на­жер­но­го та кар­діо за­лів, гру­по­ві за­ня­т­тя, ба­сейн, са­у­на, кон­суль­та­ція лі­ка­ря- ді­є­то­ло­га, beauty&spa, ла­зне­ві при­на­ле­жно­сті, під­зем­ний та на­зем­ний пар­кінг, про­гра­ма тре­ну­вань на мі­сяць у по­да­ру­нок

Без­лі­мі­тне від­ві­ду­ва­н­ня тре­на­жер­но­го за­лу, за­ня­т­тя ае­ро­бі­кою, йо­гою, пі­ла­те­сом, єди­но­бор­ства­ми, бокс, ба­сей­ни, джа­ку­зі, са­у­на, 20 го­дин те­ні­су, 36 ін­ди­ві­ду­аль­них тре­ну­вань, 20 ма­са­жів, 12 ми­йок ав­то, зниж­ка 15% на додаткові по­слу­ги

Без­лі­мі­тне від­ві­ду­ва­н­ня тре­на­жер­но­го за­лу, за­ня­т­тя ае­ро­бі­кою, йо­гою, пі­ла­те­сом, єди­но­бор­ства­ми, бо­ксом, ба­сейн, джа­ку­зі, са­у­на, wellness&spa, за­мо­ро­жу­ва­н­ня кар­ти на 90 днів, окре­ма роз­дя­галь­ня, пар­ков­ка, мий­ка ав­то, пра­н­ня спор­тив­но­го одя­гу, зниж­ка 15% на додаткові по­слу­ги

Віль­не від­ві­ду­ва­н­ня тре­на­жер­но­го за­лу і VIP за­лу, гру­по­вих про­грам, за­ли Crossfit (крім гру­по­вих за­нять), Aquazone, аква­а­е­ро­бі­ка, пар­кінг, окре­мі роз­дя­галь­ні та вхід, та­по­чки, ха­лат, ру­шник

Без­лі­мі­тне від­ві­ду­ва­н­ня тре­на­жер­но­го за­лу, без­лі­мі­тні за­ня­т­тя йо­гою, пі­ла­те­сом, тан­ця­ми, ба­сейн, са­у­на, бан­не при­ла­д­дя, 50% зниж­ки на 5 тре­ну­вань, 50% зниж­ки на се­анс гі­дро­ма­са­жу; без­лі­мі­тне від­ві­ду­ва­н­ня бій­ців­сько­го клу­бу

Без­лі­мі­тне від­ві­ду­ва­н­ня тре­на­жер­но­го за­лу, гру­по­ві за­ня­т­тя, ба­сейн, са­у­на, бан­ні при­на­ле­жно­сті, ча­сти­на су­ми, спла­че­ної за або­не­мент, йде на осо­бо­вий ра­ху­нок клі­єн­та з мо­жли­ві­стю використовувати гро­ші на опла­ту по­слуг клу­бу, за­мо­ро­жу­ва­н­ня кар­ти на 60 днів Premium Sky Memper Limited Royal Aura VIP 11 тис. грн./рік 50 тис. грн./рік 44 тис. грн./рік Це мо­же бу­ти 15–20 се­ан­сів ма­са­жу, 300–360 хви­лин со­ля­рію, тер­маль­ний гі­дро­ма­саж, ко­сме­ти­чні по­слу­ги, від­ві­ду­ва­н­ня ро­сій­ської ла­зні й ін­фра­чер­во­ної са­у­ни (ця про­це­ду­ра сти­му­лює кро­во­обіг, змен­шує м’язо­ві бо­лі, роз­сла­бляє і зні­має стрес), со­ля­них гро­тів. Де­які клу­би за­мість «па­ке­ту» без­ко­штов­них по­слуг мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти клі­єн­то­ві зниж­ку. На­при­клад, 50% зниж­ки на п’ять ін­ди­ві­ду­аль­них за­нять з тре­не­ром в тре­на­жер­но­му за­лі, ще 50% на одне пер­со­наль­не тре­ну­ва­н­ня зі скво­шу, «мі­нус» 50% на один се­анс ма­са­жу і та­ку ж са­му зниж­ку на від­ві­ду­ва­н­ня со­ля­рію. При ко­жно­му фі­тнес-цен­трі обов’яз­ко­во є спорт­бар і фі­то­бар. На спорт­ба­рі мо­жна «за­ря­ди­ти­ся» про­те­ї­но­ви­ми ко­ктей­ля­ми або амі­но­ки­сло­та­ми, а на фі­то­ба­рі – за­мо­ви­ти оздо­ров­чий чай, фреш або ки­сне­вий ко­ктейль. Та­кож на те­ри­то­рії біль­шо­сті клу­бів роз­та­шо­ва­ний ре­сто­ран, де мо­жна по­обі­да­ти або по­ве­че­ря­ти пі­сля ін­тен­сив­но­го тре­ну­ва­н­ня чи про­ве­сти зу­стріч з пар­тне­ра­ми. Що при­єм­но, на ме­ню як ба­рів, так і ре­сто­ра­нів у вла­сни­ків пре­мі­ум-карт, як пра­ви­ло, теж є зниж­ка. За­зви­чай це 10–15%. Іно­ді клу­би про­по­ну­ють щось на зра­зок кеш­бе­ку. Ко­ли клі­єнт ку­пує або­не­мент, ча­сти­на су­ми, яку він спла­тив (тре­ти­на, а то й по­ло­ви­на), по­тра­пляє на кар­ту у ви­гля­ді де­по­зи­ту. Ці гро­ші мо­жна ви­тра­ти­ти на по­слу­ги клу­бу: опла­ти­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні тре­ну­ва­н­ня, ма­са­жі, со­ля­рій, роз­ра­ху­ва­ти­ся на спорт­ба­рі.

Для до­ро­слих і ді­тей

Для пре­мі­аль­них карт пе­ред­ба­че­ні спе­ці­аль­ні умо­ви «за­мо­роз­ки». Ма­є­ться на ува­зі тер­мін, на який мо­жна при­зу­пи­ни­ти дію або­не­мен­та. Зру­чна опція на той ви­па­док, якщо клі­єнт за­хво­рів, по­їхав у від­ря­дже­н­ня або у від­пус­тку. Якщо зви­чай­ну кар­ту мо­жна за­мо­ро­зи­ти ма­кси­мум днів на 30, то Vip-або­не­мент – на 45–60 днів, а то й на 90–100 днів. Тоб­то за­галь­ний ка­лен­дар­ний тер­мін ко­ри­сту­ва­н­ня фі­тнес-клу­бом на цей пе­рі­од про­дов­жу­є­ться. «Осо­бли­ві» клі­єн­ти клу­бів мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся по­слу­га­ми праль­ні. За рік від­да­ти в пра­н­ня свій спор­тив­ний одяг мо­жна 40–50 ра­зів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.