Вар­тість по­слуг кін­ніх та гольф-клу­бів

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Кен­тавр

ють пра­во від­ві­ду­ва­ти за­кри­ті за­хо­ди (свя­та, пі­кні­ки, по­хо­ди) і мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на па­ру по­да­рун­ко­вих тре­ну­вань або кін­них про­гу­ля­нок. Ще один по­пу­ляр­ний вид до­зві­л­ля – це гольф. Гольф-клу­би зо­се­ре­дже­ні в най­біль­ших мі­стах: Ки­є­ві, Хар­ко­ві, Льво­ві, Оде­сі. Щоб отри­ма­ти мо­жли­вість ви­йти на справ­жнє по­ле для голь­фу, по­трі­бно не один ти­ждень за­йма­ти­ся з тре­не­ром. За ко­жне та­ке тре­ну­ва­н­ня до­ве­де­ться за­пла­ти­ти до 1500 грн. Гра на тре­ну­валь­но­му по­лі (driving range) ко­штує 200–250 грн. за пер­ші 50 м’ячів і 130–150 грн. – за на­сту­пні 50 м’ячів. За го­ди­ну пов­но­цін­ної гри по­трі­бно бу­де за­пла­ти­ти вже від 200 до 350 грн. Якщо гра­вець не має сво­го вла­сно­го ін­вен­та­рю, йо­му до­ве­де­ться орен­ду­ва­ти зна­ря­д­дя. За про­кат на­бо­ру клю­чок по­трі­бно за­пла­ти­ти 750 грн., за ві­зок для гольф­бе­га – 150–300 грн., за про­кат ма­ши­ни для голь­фу – 900–1500 грн.

Ви­тра­ча­є­мо без жа­лю

На­справ­ді, при­дба­н­ням або­не­мен­та або член­ства у спор­тив­но­му або кін­но­му клу­бі ви­тра­ти на спор­тив­ні за­хо­пле­н­ня не обме­жу­ю­ться. До­сить со­лі­дний бю­джет зна­до­би­ться на екі­пі­ров­ку і аксе­су­а­ри. На­при­клад, ком­плект ком­пре­сій­но­го Урок вер­хо­вої їзди Або­не­мент на 4 уро­ки Кін­на про­гу­лян­ка Урок вер­хо­вої їзди

Або­не­мент на 10 за­нять на­вча­н­ня вер­хо­вої їзди

Тре­ну­ва­н­ня (ви­їзд­ка, кон­кур) Урок вер­хо­вої їзди Тре­ну­ва­н­ня (ви­їзд­ка, кон­кур) Урок вер­хо­вої їзди Кін­на про­гу­лян­ка Урок вер­хо­вої їзди Або­не­мент на 12 уро­ків Гра на по­лі Гольф-тур Ін­ди­ві­ду­аль­ний урок Мі­ся­чний або­не­мент 680–815 грн. 500 грн. 500 грн 250 грн. 2250 грн. 250 грн./год 180 грн. від 650 грн. 3000 грн.

одя­гу для за­нять у тре­на­жер­но­му за­лі, який за­хи­щає від травм, бу­де ко­шту­ва­ти від 2,5 до 5 тис. грн. Спе­ці­аль­не взу­т­тя для важ­кої атле­ти­ки (штан­ге­тки) – 5–7 тис. грн., а кро­сів­ки для бі­гу – від 3 до 8 тис. грн. Вар­тість хо­ро­ших бо­ксер­ських ру­ка­ви­чок – 4–5 тис. грн. і біль­ше. Ша­ну­валь­ни­кам на­стіль­но­го те­ні­су за про­фе­сій­ну ра­ке­тку по­трі­бно бу­де ви­кла­сти май­же 15 тис. грн. А тим, хто за­йма­є­ться ве­ли­ким те­ні­сом, у се­ре­дньо­му до­ве­де­ться ви­тра­ти­ти 6–8 тис. грн. на при­дба­н­ня ра­ке­тки і ще при­бли­зно два ра­зи по стіль­ки ж на одяг та взу­т­тя. За­хи­сний шо­лом для вер­шни­ка ко­штує близь­ко 2–2,5 тис. грн., за­хи­сний жи­лет – від 2,5 до 3,5 тис. грн., вар­тість па­ри чо­біт для кін­ної їзди – близь­ко 4–5 тис. грн., бридж – 1,5– 2 тис. грн., ру­ка­ви­чок – до 1 тис. грн. Крім то­го, якщо за­йма­ти­ся спор­том дій­сно сер­йо­зно з при­ці­лом на ти­ту­ли, то ви­тра­ти на тре­не­рів, на під­го­тов­ку до зма­гань і на участь в них мо­жуть об­чи­слю­ва­ти­ся де­ся­тка­ми і на­віть со­тня­ми ти­сяч гри­вень. Але во­но то­го вар­те: са­мо­по­чу­т­тя, емо­цій­ний стан, са­мо­по­ва­га – бу­дуть на ви­со­ті. Зві­сно, якщо за­йма­тись фі­тне­сом та спор­том під на­гля­дом ква­лі­фі­ко­ва­них тре­не­рів та лі­ка­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.