У ва­лю­ті по­ки що без змін

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Бан­ки про­тя­гом ли­сто­па­да не змі­ню­ва­ли став­ки за де­по­зи­та­ми. Про­те з огля­ду на во­єн­ний стан та на­бли­же­н­ня но­во­рі­чних свят, під­ви­ще­н­ня ста­вок мо­же від­бу­ти­ся у гру­дні. Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Та­кож у Нац­бан­ку за­пев­ни­ли, що сте­жать за си­ту­а­ці­єю та го­то­ві здій­сню­ва­ти ва­лю­тні ін­тер­вен­ції, щоб не допу­сти­ти стрім­ких ко­ли­вань кур­су грив­ні. Справ­ді, на­при­кін­ці ли­сто­па­да бан­ки пра­цю­ють у зви­чай­но­му ре­жи­мі, та не ви­клю­че­но, що вна­слі­док пси­хо­ло­гі­чно­го чин­ни­ка де­які ве­ли­кі бан­ки мо­жуть від­чу­ти від­плив вкла­дів фі­зо­сіб про­тя­гом гру­дня. Це пов’яза­но і з фа­ктом за­про­ва­дже­н­ня во­єн­но­го ста­ну, і з на­бли­же­н­ням Но­во­го Ро­ку та Рі­здва, адже укра­їн­ці тра­ди­цій­но за­би­ра­ють на­ко­пи­че­н­ня, щоб спла­ти­ти за по­до­ро­жі. Та­кож час­тку грив­не­вих де­по­зи­тів фі­з­осо­би ви­ко­ри­сто­ву­ють на ва­лю­тно­му рин­ку. Адже у не­ста­біль­ні пе­рі­о­ди укра­їн­ці зви­кли мі­ня­ти на­ціо­наль­ну ва­лю­ту на твер­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.