ТОП-10 най­при­бу­тко­ві­ших вкла­дів у до­ла­рах на 6 мі­ся­ців у ве­ли­ких і най­біль­ших бан­ках

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Аль­фа-банк alfabank.ua

Таскомбанк tascombank.com.ua

Укр­га­збанк ukrgasbank.com

Пів­ден­ний bank.com.ua

Оща­дбанк oschadbank.ua

Укре­ксім­банк eximb.com

При­ва­тбанк privatbank.ua

ПУМБ pumb.ua

Кре­до­банк kredobank.com.ua

Райф­фай­зен Банк Аваль aval.ua 4,50% 4,00% 3,75% 3,50% 3,25% 2,95% 2,75% 2,50% 1,50% 1,25% 14 11 9 13 1 5 8 12 6 2

Пар­ла­мент ухва­лив вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну у де­ся­ти обла­стях Укра­ї­ни, 26 ли­сто­па­да, цьо­го са­мо­го дня прав­лі­н­ня НБУ обго­во­рю­ва­ло си­ту­а­цію в бан­ків­ській си­сте­мі з ке­рів­ни­ка­ми со­ро­ка бан­ків. «На­ціо­наль­ний банк не ба­чить ри­зи­ків для без­пе­ре­бій­ної ро­бо­ти бан­ків­сько­го се­кто­ра в ра­зі за­про­ва­дже­н­ня во­єн­но­го ста­ну. Лі­кві­дність бан­ків­сько­го се­кто­ра ста­но­вить близь­ко 75 млрд. грн., що є до­ста­тнім для йо­го на­ле­жно­го і без­пе­ре­бій­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня», – на­го­ло­сив го­ло­ва На­ціо­наль­но­го бан­ку Яків Смо­лій. За йо­го сло­ва­ми, зараз НБУ не має під­став для за­про­ва­дже­н­ня будь-яких адмі­ні­стра­тив­них за­хо­дів на гро­шо­во­кре­ди­тно­му та ва­лю­тно­му рин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.