Ав­то­мо­біль­не Рі­здво

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Чим ближ­че но­во­рі­чні свя­та – тим спо­ку­сли­ві­ші ці­ни на ав­то­мо­бі­лі в укра­їн­ських ав­то­са­ло­нах. Сві­тла­на Шме­льо­ва

ВMW про­по­нує зниж­ки на по­за­шля­хо­вик X6 у ком­пле­кта­ції M Sport. Акцій­на ці­на ав­то­мо­бі­ля – від 2,12 до 2,24 млн. грн. (для по­рів­ня­н­ня, стан­дар­тний прайс – 2,51-2,65 млн. грн.). Ком­пле­кта­ція M Sport пе­ред­ба­чає спе­ці­аль­не оздо­бле­н­ня ку­зо­ва High-gloss Shadow Line, ада­птив­ну під­ві­ску, ае­ро­ди­на­мі­чний пакет, спор­тив­ні пе­ре­дні си­ді­н­ня, аку­сти­чну си­сте­му Harman/kardon. У са­ло­нах Citroen ді­ють зниж­ки май­же на весь мо­дель­ний ряд ав­то­мо­бі­лів. Вар­тість Citroen C1 – від 389 тис. грн., Citroen C3 – від 399 тис. грн., Citroen DS4 Crossback 2017 ро­ку ви­пу­ску – від 825 тис. грн. Fiat про­по­нує зниж­ку у роз­мі­рі 10 тис. грн. на онов­ле­ний мі­ні­вен 500L. Є ви­бір між ком­пле­кта­ці­я­ми як з бен­зи­но­вим дви­гу­ном об’ємом 1,4 л та по­ту­жні­стю 95 к.с., так і з тур­бо­ди­зе­лем об’ємом 1,3 л та по­ту­жні­стю 85 к.с. У ав­то­са­ло­нах Ford діє спе­ці­аль­на кре­ди­тна про­по­зи­ція на «за­ря­дже­ний» Ford Focus RS та Ford Mustang 2017 ро­ку ви­ро­бни­цтва. Фі­нан­су­ва­н­ня стро­ком до трьох ро­ків під 0,01% рі­чних. Honda анон­су­ва­ла спе­ці­аль­ні ці­ни на но­вий ком­па­ктний кро­со­вер HR-V. Вар­тість но­вин­ки – від 24,1 тис. дол. (близь­ко 690 тис. грн.). Hyundai пре­гля­ну­ла прайс на склад ав­то­мо­бі­лів, що є в на­яв­но­сті. Hyundai i10 мо­жна при­дба­ти зі зниж­кою 20,5 тис. грн., Hyundai i30 – з ви­го­дою до 29,5 тис. грн., а Hyundai Tucson – зі зниж­кою у роз­мі­рі 70 тис. грн. Mazda теж ого­ло­си­ла роз­про­даж. Се­дан Mazda 6 мо­жна при­дба­ти з пе­ре­ва­гою до 20 тис. грн., а по­за­шля­хо­вик Mazda СХ-9 в ком­пле­кта­ції Premium – із до­да­тко­вою ви­го­дою у роз­мі­рі 45 тис. грн. Офі­ці­аль­ні сер­ві­сні цен­три KIA про­по­ну­ють про­ве­сти ком­пле­ксну ді­а­гнос- ти­ку ав­то за 240 грн. Ма­є­ться на ува­зі ді­а­гно­сти­ка хо­до­вої ча­сти­ни та ру­льо­во­го управ­лі­н­ня, галь­мів­ної си­сте­ми, рів­ня те­хні­чних рі­дин, пе­ре­вір­ка еле­ктрон­них си­стем ав­то­мо­бі­ля. А Nissan про­по­нує ори­гі­наль­ні зап­ча­сти­ни та аксе­су­а­ри зі зниж­ка­ми до 50%. На­при­клад, аку­му­ля­тор­ні ба­та­реї мо­жна при­дба­ти на 20% де­шев­ше, зи­мо­ві оми­ва­чі та мо­тор­ні оли­ви – зі зниж­кою 15%, а три­ма­чі для лиж – з ви­го­дою до 20%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.