Хо­чуть які­сне, але шу­ка­ти­муть де­шев­ше

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Сер­гій Вов­чен­ко, спів­вла­сник гру­пи ком­па­ній «Мо­ло­чний альянс» – про на­строї укра­їн­ських спо­жи­ва­чів.

Не­зва­жа­ю­чи на свій при­ро­дній опти­мізм, мої про­гно­зи сто­сов­но на­шої га­лу­зі на 2019 рік та що­до спо­жив­чих на­стро­їв не ду­же вті­шні. На чо­му ба­зу­ю­ться та­кі ви­снов­ки. По-пер­ше, за сі­чень-жов­тень 2018 ро­ку в Укра­ї­ні ви­ро­бле­но мо­ло­ка на 2,1% мен­ше, ніж за від­по­від­ний пе­рі­од 2017 ро­ку. При цьо­му, від­бу­ло­ся, хай і не­зна­чне – на 0,1%, але ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва в сіль­госп­під­при­єм­ствах. І це при то­му, що се­ре­дній на­дій на одну ко­ро­ву зріс на 0,6%! Тоб­то ви­со­ко­які­сно­го мо­ло­ка на рин­ку не ви­ста­ча­ти­ме. То­му очі­ку­ва­ти зни­же­н­ня ціни на ньо­го (а, від­по­від­но, і на го­то­ву про­ду­кцію) не­має під­став. По-дру­ге, ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні па­дає. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми Держ­ста­ту, се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та за жов­тень 2018 ро­ку ста­но­ви­ла 9218 грн. (близь­ко 327 дол.). Це май­же втри­чі ниж­че за су­сі­дню Бі­ло­русь. При цьо­му очі­ку­ва­не спо­жи­ва­н­ня мо­ло­ко­про­ду­ктів у нас за 2018 рік скла­де 201,3 кг на одну осо­бу (ра­ціо­наль­на фі­зіо­ло­гі­чна нор­ма – 380 кг на лю­ди­ну), що на 2,3% мен­ше у по­рів­нян­ні з 2017 ро­ком. Із цих 201,3 кг ли­ше 82 кг при­па­да­ти­ме на про­ду­кцію про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва. Гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни ви­тра­ча­ють ко­шти в пер­шу чер­гу на лі­ки і ме­ди­чні по­слу­ги, хліб, ко­му­наль­ні по­слу­ги, транс­порт. Це є при­чи­ною то­го, що ско­ро­ти­ло­ся на 1,7% ви­ро­бни­цтво на­ту­раль­них си­чу­жних си­рів, на 1,2% – вер­шко­во­го ма­сла, які для ба­га­тьох уже не є про­ду­кта­ми що­ден­но­го спо­жи­ва­н­ня. Про­те, ви­ро­бни­цтво пи­тно­го мо­ло­ка зро­сло з по­ча­тку ро­ку на 7,2%, а ки­сло­мо­ло­чних про­ду­ктів – на 2,6%, оскіль­ки ці про­ду­кти не­об­хі­дні лю­дям (осо­бли­во – ді­тям) що­дня. Спо­жи­ва­чі в Укра­ї­ні до­ста­тньо ди­фе­рен­ці­йо­ва­ні за сво­ї­ми до­хо­да­ми. То­му ба­га­то тих, хто за будь-яких умов бу­де в пер­шу чер­гу звер­та­ти ува­гу на бренд і якість, осо­бли­во, ко­ли мо­ва йде про про­ду­кти ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня. Але, на жаль, для біль­шо­сті ви­зна­чаль­ним фа­кто­ром бу­ла і бу­де ці­на. Ми це зна­є­мо зі сво­го до­сві­ду: акцій­на зниж­ка в 15% до ре­гу­ляр­ної ціни дає при­ріст у про­да­жах до 25%, а зниж­ка в 20-25% дає при­ріст у про­да­жах до 50%! Ін­шим свід­че­н­ням та­кої тенденції мо­же слу­гу­ва­ти те, що ви­ро­бни­цтво спре­дів за 10 мі­ся­ців 2018 ро­ку ви­ро­сло на 54% у по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком. Та­ким чи­ном, пи­та­н­ня по­хо­дже­н­ня про­ду­кції, а та­кож імідж ви­ро­бни­ка, теж від­сту­па­ти­муть на дру­гий план. Це ж сто­су­є­ться й еко­ло­гі­чно­сті: ті, у ко­го є гро­ші і, від­по­від­но, ви­бір, все біль­ше звер­та­ти­муть ува­гу на вміст про­ду­ктів, їх від­по­від­ність дер­жав­ним стан­дар­там; ті, у ко­го гро­шей не­ма, від­су­нуть да­не пи­та­н­ня на дру­гий план. Свід­че­н­ням то­му є ци­фри, які я на­во­див ви­ще: з 201,3 кг мо­ло­ко­про­ду­ктів, які спо­жи­ває пе­ре­сі­чний укра­ї­нець у рік, на про­ду­кти про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва при­па­дає ли­ше 40%. Ре­шта 60% – це те, що ви­ро­бля­є­ться в при­ва­тно­му се­кто­рі і ре­а­лі­зо­ву­є­ться на ба­за­рах. А там, як ві­до­мо, про ДСТУ мо­ва не ве­де­ться. Сто­сов­но екс­пан­сії мо­ло­ко­про­ду­ктів з Єв­ро­пи та ін­ших кра­їн си­ту­а­ція теж не­о­дно­зна­чна. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, мо­ло­ко, яко­го на наш ри­нок за 10 мі­ся­ців 2018 ро­ку за­ве­зли 985 тонн (для по­рів­ня­н­ня: тіль­ки наш хол­динг за 9 мі­ся­ців ви­го­то­вив йо­го 41,5 тис. тонн, а за­га­лом в Укра­ї­ні ви­ро­бни­цтво скла­ло 402,5 тис. тонн), ки­сло­мо­ло­чної про­ду­кції – 4 тис. тонн (ми за 9 мі­ся­ців ви­го­то­ви­ли 23,5 тис. тонн, за­га­лом по кра­ї­ні – 233,4 тис. тонн) не ство­рю­ють кон­ку­рен­тної за­гро­зи для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків. При цьо­му ві­тчи­зня­на про­ду­кція не про­грає за які­стю, зви­чна за сма­ка­ми, до­сту­пна за ці­ною. В той же час ім­порт си­рів, яких за­ве­зли біль­ше 10,5 тис. тонн при за­галь­но­му ви­ро­бни­цтві в об­ся­зі 80,2 тис. тонн, ство­рює тру­дно­щі для на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків. При­чи­на – у нас до­ро­га си­ро­ви­на (мо­ло­ко) та енер­го­но­сії. І ви­рі­ши­ти цю про­бле­му без до­по­мо­ги дер­жа­ви – як за ра­ху­нок під­трим­ки ви­ро­бни­цтва, так і за ра­ху­нок на­ве­де­н­ня порядку на кор­до­нах – не­мо­жли­во. Що ро­би­ти в та­ких умо­вах бі­зне­су? Я ба­чу та­кі шля­хи: - змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті за ра­ху­нок енер­го­ефе­ктив­но­сті (газ, еле­ктро­енер­гія, ав­то­мо­біль­не паль­не); - ви­пу­ска­ти ви­со­ко­які­сні на­ту­раль­ні про­ду­кти, на які зав­жди бу­де по­ку­пець, онов­лю­ва­ти асор­ти­мен­тний ряд, зокре­ма по­гли­блю­ва­ти пе­ре­роб­ку мо­ло­чної про­ду­кції; - шу­ка­ти но­ві рин­ки збу­ту, зокре­ма в Ки­таї, Пів­ні­чній Афри­ці, в араб­сько­му сві­ті. Вза­га­лі, в 2019 ро­ці все бу­де не­про­сто. Але ви­сто­ї­мо!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.