Ре­фор­ми де?!

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Спі­вав­тор лі­бе­раль­ної по­да­тко­вої ре­фор­ми Да­ні­їл Мо­нін про май­бу­тній 2019 рік, ри­зи­ки для еко­но­мі­ки, тран­ші МВФ та ре­фор­ми, яких в кра­ї­ні не бу­де.

Ви­бо­ри – це го­лов­на не­ви­зна­че­ність 2019 ро­ку. І від то­го, як ми її прой­де­мо, за­ле­жить роз­ви­ток Укра­ї­ни на на­сту­пні п’ять ро­ків. З ви­ди­мих не­без­пек – па­ді­н­ня цін на си­ро­вин­ні то­ва­ри, що мо­же за­гна­ти укра­їн­ську еко­но­мі­ку в стан від­су­тно­сті зро­ста­н­ня екс­пор­ту, і, від­по­від­но, збіль­ше­н­ня ри­зи­ку де­валь­ва­ції та ста­гна­ції укра­їн­ської еко­но­мі­ки. Го­лов­ний чин­ник ри­зи­ку для еко­но­мі­ки 2019 ро­ку – зни­же­н­ня цін на про­ду­кцію на­шо­го екс­пор­ту (ме­та­лур­гія – в пер­шу чер­гу та мен­шою мі­рою – аграр­на про­ду­кція). Та­кож є ризик, що різ­ко ско­ро­ти­ться тран­зит га­зу че­рез Укра­ї­ну. На­пе­ре­до­дні ви­бо­рів ми, во­че­видь, очі­ку­ва­ти­ме­мо зу­пин­ки ін­ве­сти­цій­них пла­нів. Во­дно­час, пі­сля ви­бо­рів, нав­па­ки, мо­жли­ве збіль­ше­н­ня ін­ве­сту­ва­н­ня в зв’яз­ку з на­ста­н­ням ви­зна­че­но­сті та на­ко­пи­че­н­ням ре­сур­сів для та­ких ці­лей. На жаль, дер­жа­ва, при­йма­ю­чи бю­джет-2019, ні­чо­го не зро­би­ла для бі­знес­се­ре­до­ви­ща, а по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал зно­ву нав­ми­сно про­ва­ли­ла ни­ні­шня вла­да. Ма­ло то­го, дер­жа­ва актив­но збіль­шує вла­сні еко­но­мі­чні ви­тра­ти, які вже ви­йшли на рі­вень 2010–2012 ро­ків і ви­щі рів­ня 2013-го. Але ці ви­тра­ти швид­ше ма­ють ви­гляд рен­ти, щоб пе­ре­о­бра­ти­ся, ніж ба­жа­н­ня дер­жа­ви при­ско­ри­ти еко­но­мі­чне

зро­ста­н­ня. З се­кто­рів, що роз­ви­ва­ти­му­ться 2019 ро­ку, я, ма­буть, по­ста­вив би ли­ше на аграр­ний се­ктор, який де­мон­струє зро­ста­н­ня, плюс час­тко­во ін­ве­сти­ції у шля­хи мо­жуть сти­му­лю­ва­ти зро­ста­н­ня (якщо, пев­на річ, ко­ру­пція не пе­ре­мо­же в цьо­му на­пря­мі). Су­дя­чи з остан­ніх но­вин, пи­та­н­ня на­да­н­ня Укра­ї­ні тран­шу МВФ до ви­бо­рів вже ви­рі­ше­но. Дру­ге пи­та­н­ня – роз­мір цьо­го тран­шу. А та­кож про­дов­же­н­ня над­хо­дже­н­ня ко­штів у ме­жах про­гра­ми stand-by на 3,8 млрд. дол. З ве­ли­кою ймо­вір­ні­стю при­пу­скаю, що дру­го­го тран­шу мо­же не бу­ти зов­сім. Або він бу­де ли­ше пі­сля пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Та на­вряд чи 2019 ро­ку. 2019 ро­ку ми мо­же­мо очі­ку­ва­ти на не­зна­чну де­валь­ва­цію. Якщо ціни на на­фту за­ли­ша­ться в ді­а­па­зо­ні 60–80 дол./ба­рель, то я по­ста­вив би на 29 грн. се­ре­дній курс. Ін­фля­ція, най­імо­вір­ні­ше, бу­де тро­хи ниж­ча, ніж 2018 ро­ку, на 1–2% (ба­зо­вий про­гноз). На жаль, жо­дних ре­форм я не очі­кую. Які ре­фор­ми за­раз ідуть? Ме­ди­чна – ду­же по­віль­но. Ймо­вір­но, бу­де про­дов­же­но цен­тра­лі­за­цію ме­ди­ци­ни. Мо­жуть бу­ти іні­ці­йо­ва­ні но­ві ре­фор­ми зі змі­ною пре­зи­ден­та. Але ефект від них, швид­ше, по­ба­чи­мо вже з 2020 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.