Єв­ро: 1,17–1,20 USD/EUR

Groshi - - Спеціальний Випуск -

За 2018 рік єв­ро­пей­ська ва­лю­та по­де­шев­ша­ла сто­сов­но до­ла­ра на 3,35% – з 1,1768 до 1,1379 дол./єв­ро. Цьо­му спри­я­ли еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня США та під­ви­ще­н­ня від­со­тко­вих ста­вок ФРС, а та­кож про­бле­ми Іта­лії та пе­ре­го­во­ри що­до Brexit. Ана­лі­ти­ки аме­ри­кан­сько­го Citibank про­гно­зу­ють, що на по­ча­тку 2019 ро­ку курс до­ла­ра до основ­них ва­лют де­що зро­сте, а по­тім по­мі­тно зни­зи­ться, оскіль­ки гео­по­лі­ти­чні ри­зи­ки та слаб­кість фон­до­во­го рин­ку США ви­йдуть на пер­ший план. «Зу­стрі­чний ві­тер на­би­рає си­ли, ко­ро­тко­стро­ко­ве зро­ста­н­ня кур­су до­ла­ра ста­но­ви­ти­ме не більш як 1–2%, а по­тім від­бу­де­ться роз­во­рот», – за­зна­ча­ють ана­лі­ти­ки Silicon Valley Bank. Пе­ре­ло­му вар­то че­ка­ти, тіль­ки-но розв’яжу­ться про­бле­ми Іта­лії та Brexit. «У дру­гій по­ло­ви­ні 2019 ро­ку, якщо ФРС справ­ді ві­зьме па­у­зу, еко­но­мі­ка США спо­віль­ню­ва­ти­ме­ться, а ре­шта сві­ту ста­бі­лі­зу­є­ться або тро­хи по­кра­щи­ться, до­лар по­чне зни­жу­ва­ти­ся», – за­яви­ла Га­брі­е­ла Сан­тос, гло­баль­ний рин­ко­вий стра­тег Jpmorgan Asset Management. У свою чер­гу, Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія опу­блі­ку­ва­ла план зі змі­цне­н­ня гло­баль­ної ро­лі єв­ро. Брюс­сель хо­че зро­би­ти єв­ро при­ва­бли­ві­шим для між­на­ро­дних роз­ра­хун­ків, а та­кож роз­ши­ри­ти за­сто­су­ва­н­ня єв­ро­ва­лю­ти на рин­ках на­фти та у стра­те­гі­чних се­кто­рах, на­при­клад авіа­бу­дів­ній га­лу­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.