Срі­бло: 15–16 дол./тр. ун­цію

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ни­ні­шньо­го ро­ку срі­бло про­де­мон­стру­ва­ло па­ді­н­ня в ці­ні на 6,43% – до 14,7 дол./тр. ун­цію. Біль­шість ана­лі­ти­ків рин­ку до­ро­го­цін­них ме­та­лів впев­не­ні: вар­тість срі­бла за­над­то за­ни­же­но. Во­ни вва­жа­ють, що зав­дя­ки зро­стан­ню по­пи­ту на цей до­ро­го­цін­ний ме­тал з бо­ку ви­ро­бни­ків аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки, ціни на срі­бло ма­ють зро­ста­ти. За оцін­кою Metal Focus, сві­то­вий по­пит на срі­бло 2019 ро­ку за­ли­ши­ться без змін – на рів­ні 514 млн. ун­цій, або 16 тис. т. Про­те тренд зро­ста­н­ня про­ми­сло­во­го спо­жи­ва­н­ня срі­бла три­ває – за остан­ні чо­ти­ри ро­ки во­но зро­сло на 2,2 тис. т, або 70 млн. ун­цій. Ви­ро­бни­цтво со­ня­чних ба­та­рей у Ки­таї су­про­во­джу­є­ться зро­ста­н­ням ім­пор­ту срі­бних по­ро­шків до кра­ї­ни. У срі­бла є по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня ціни на 5–7% 2019 ро­ку – до 15,4–15,7 дол./ун­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.