За ко­мер­цій­ни­ми ме­тра­ми

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ри­нок не­жи­тло­вої не­ру­хо­мо­сті у 2019 ро­ці бу­де роз­ви­ва­ти­ся в умо­вах зро­ста­н­ня вар­то­сті орен­ди та ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті ва­кан­тних площ. Ма­кси­маль­ні орен­дні став­ки в офі­сних цен­трах сто­ли­ці за 2018 рік ви­ро­сли з 27 дол./кв. м до 32 дол./кв. м, у тор­го­вель­них цен­трах, за да­ни­ми Colliers International, з 72 до 75 дол./кв. м. Ва­кан­тність офі­сних площ у 2018 ро­ці впер­ше за дов­гі ро­ки впа­ла ниж­че 10%. Хо­ча у 2015 ро­ці цей по­ка­зник ста­но­вив 20%. У де­яких офі­сних цен­трах кла­су «А» ва­кан­тність вже за­раз ста­но­вить ли­ше 4–5%, у ТРЦ – 5–6%. При цьо­му вар­тість ква­дра­тних ме­трів в не­жи­тло­вих при­мі­ще­н­нях за 2018 рік май­же не змі­ни­лась. Але у 2019 ро­ці, з огля­ду на зро­ста­ю­чий по­пит, пло­щі в офі­сах та ТРЦ до­рож­ча­ти­муть. То­му вкла­де­н­ня в ко­мер­цій­ну не­ру­хо­мість мо­жуть ви­яви­ти­ся на­віть більш ви­гі­дни­ми, ніж у жи­тло, оскіль­ки строк по­вер­не­н­ня ін­ве­сти­цій у се­ре­дньо­му ста­но­ви­ти­ме 4–6 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.