Як при­дба­ти дер­жав­не май­но че­рез си­сте­му Prozorro.про­да­жі

Groshi - - Спеціальний Випуск -

про­даж від­бу­ва­є­ться пу­блі­чно та че­рез он­лайн, то не­має під­став вва­жа­ти, що ці­на за­ма­ла – ри­нок є ри­нок. З ли­пня по гру­день 2018 ро­ку ма­ла при­ва­ти­за­ція при­не­сла дер­жав­но­му бю­дже­ту 440 млн. грн. «У цих ау­кціо­нах спо­сте­рі­га­є­ться ви­со­ка кон­ку­рен­ція – близь­ко 2,98 уча­сни­ків на одні тор­ги в се­ре­дньо­му. Крім то­го, об’єкти ма­лої при­ва­ти­за­ції про­да­ю­ться з ви­со­ким зро­ста­н­ням ціни, в се­ре­дньо­му на 95%», – роз­по­від­ає Ар­тур Гре­бен­ни­ков, ке­рів­ник з роз­ви­тку про­е­кту Ау­кціо­ни.prom.ua бі­знес-на­пря­му ком­па­нії EVO. Ста­ном на 10 гру­дня у си­сте­мі Prozorro.про­да­жі бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 1261 об’єктів.

АПК та ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня

У ли­сто­па­ді 2017 ро­ку Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку опри­лю­дни­ло пе­ре­лік об’єктів 1. За­ре­є­стру­ва­тись на одно­му з май­дан­чи­ків, які під­клю­че­ні до си­сте­ми Prozorro. Про­да­жі (zakupki.prom.ua, lot.pb.ua, e-tender, opentender) 2. Обра­ти один або де­кіль­ка ло­тів 3. Спла­ти­ти га­ран­то­ва­ний вне­сок (10% вар­то­сті ло­ту) та ре­є­стра­цій­ний вне­сок (744,6 грн. за ко­жен лот) 4. Че­рез осо­би­стий ка­бі­нет по­да­ти свою про­по­зи­цію на тор­ги 5. Прийня­ти участь в ау­кціо­ні (він три­ває 30-60 хви­лин) та за­про­по­ну­ва­ти най­ви­щу ці­ну 6. У ра­зі пе­ре­мо­ги – під­пи­са­ти про­то­кол тор­гів та спла­ти­ти вар­тість акти­ву

дер­ж­вла­сно­сті, що під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції в 2017-2020 ро­ках. Де­які з них бу­ли про­да­ні про­тя­гом ро­ку, але ба­га­то під­при­ємств і акти­ви до сих пір шу­ка­ють но­вих вла­сни­ків. «За­раз у пе­ре­лік вне­се­но близь­ко 680 об’єктів, які під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції», – го­во­рить Ар­тур Гре­бен­ни­ков. Та­кож спи­ски об’єктів пу­блі­кує Фонд дер­жмай­на (див. Qr-код). Це са­ме ті під­при­єм­ства й акти­ви, які про­дає ФДМ. Крім ньо­го, ма­ють пра­во про­да­ва­ти дер­жмай­но мі­ські та обла­сні ра­ди. Що з цих об’єктів мо­же за­ці­ка­ви­ти ма­лий і се­ре­дній бі­знес? Перш за все, під­при­єм­ства сфе­ри АПК. Дер­жа­ва при­ва­ти­зує як пра­цю­ю­чі сіль­госп­під­при­єм­ства («Ми­ро­го­щан­ський агра­рій», м’ясо-мо­ло­чний ком­плекс «Сі­вер­ський»), так і май­но­ві ком­пле­кси (на­при­клад, ком­плекс Туль­чин­сько­го ви­ро­бни­чо­го під­при­єм­ства по

пле­мін­ній спра­ві), які цін­ні сво­ї­ми основ­ни­ми фон­да­ми і зем­лею. Ви­став­ле­ні на про­даж ма­ши­но­бу­дів­ні під­при­єм­ства. Се­ред них – «Дні­пров­ський ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод», він був ство­ре­ний ще у 1952 ро­ці як на­у­ко­во­ви­ро­бни­чий ком­плекс з ви­ро­бни­цтва за­со­бів вій­сько­вої ра­діо­ло­ка­ції. На да­ний мо­мент під­при­єм­ство не фун­кціо­нує, але має по­ту­жно­сті для ви­го­тов­ле­н­ня обла­дна­н­ня зв’яз­ку, ме­та­ле­вих ви­ро­бів, на­дає по­слу­ги з ме­та­ло­об­роб­ки та по­кри­т­тя ме­та­лу, ре­мон­ту та те­хні­чно­му об­слу­го­ву­ван­ню обла­дна­н­ня. ФДМ пла­нує про­да­ти і «Ко­ло­мий­ський за­вод сіль­сько­го­спо­дар­ських ма­шин», який за ча­сів СРСР був най­біль­шим ви­ро­бни­ком грей­фер­них на­ван­та­жу­ва­чів. Що ці­ка­во, Фонд дер­жмай­на на­ма­гав­ся при­ва­ти­зу­ва­ти 93,44% акцій за­во­ду ще 10 ро­ків то­му, за 121 млн. грн. Але кон­курс про­ва­лив­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.