Power of Egypt

International Tourism Magazine - - 12 -

На­со­по­джуй­тесь за­хо­пли­вим Join UP! вiд­по­чин­ком ра­зом із « » Не се­крет, що Єги­пет — це одне з най­улю­бле­ні­ших місць від­по­чин­ку для укра­їн! ців. За да­ни­ми ту­р­опе­ра­то­ра «Join UP!», са­ме Єги­пет по­сів дру­ге мі­сце в рей­тин! гу най­по­пу­ляр­ні­ших на­прям­ків у лі­тньо­му се­зо­ні, по­сту­пив­шись ли­ше Ту­реч­чи! ні. Ре­зуль­та­ти ран­ньо­го бро­ню­ва­н­ня зи­мо­во­го се­зо­ну по­ка­за­ли без­пе­ре­чне лі­дер! ство са­ме Єги­пту. За під­сум­ка­ми ро­ку, що ми­нає, біль­шість ту­ри­стів при­бу­ли до Єги­пту са­ме з Укра­ї­ни (близь­ко 70% від за­галь­но­го тур­по­то­ку в кра­ї­ну), і 47% цих на­ших спів­ві­тчи­зни­ків від­по­чи­ва­ють на со­ня­чних ку­рор­тах зав­дя­ки ту­р­опе­ра­то! ру «Join UP!».

За цей рік ми вже від­пра­ви­ли на від­по­чи­нок до Єги­пту по­над 100 000 ту­ри­стів. Та­кий по­тік — ве­ли­ка при­єм­ність для нас і во­дно­час ве­ли­че­зна від­по­від­аль­ність, адже на­ша основ­на ме­та — зро­би­ти від­по­чи­нок ко­жно­го

кра­си­вим.” ту­ри­ста ком­фор­тним і Са­ме то­му ми що­дня на­по­ле­гли­во пра­цю­є­мо, щоб ви отри­му­ва­ли ви­со­кий рі­вень по­слуг і на­со­ло­джу­ва­лись ко­жною хви­ли­ною від­по­чин­ку. А на­ші акції та спе­ці! аль­ні про­по­зи­ції до­по­мо­жуть вам що­ра­зу отри­му­ва­ти зна­чно біль­ше, ніж ви очі! ку­ва­ли. Уже за­раз мо­же­те за­мо­ви­ти тур до Єги­пту в «Join UP!» і оці­ни­ти зру­чну про­гра­му по­льо­тів зі що­ден­ни­ми ви­льо­та­ми з Ки­є­ва, а та­кож з Оде­си, Хар­ко­ва, Льво­ва та За­по­ріж­жя. Гра­фік по­льо­тів скла­де­ний так, щоб ви не втра­ча­ли жо­дної хви­ли­ни від­по­чин­ку. Ви мо­же­те обра­ти най­кра­щі го­те­лі за най­при­єм­ні­ши­ми ці­на­ми на по­пу­ляр­них ку­рор­тах кра­ї­ни — Шарм!ель!Шейх і Хур­га­да, а та­кож на ку­рор­тах Та­ба, Да­хаб, Са­фа­га, Ель!Гу­на, Ма­ка­ді!Бей, Са­хл!Ха­шіш і Мар­са!Алам. Вас че­ка­ють ши­ро­кий ви­бір най­ці­ка­ві­ших екс­кур­сій, най­кра­щі ні­чні клу­би, во­дні пар­ки та без­ліч роз­ваг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.