Гу­ру фі­гу­ри

International Tourism Magazine - - КЛУБ -

у то­му, що ти не хо­чеш ста­ва­ти ве­ду­чою, це ли­ше ча­сти­на тво­го жи­т­тя».

Тре­нер і ве­ду­ча — кар­ди­наль­но рі­зні ро­лі. Адже тре­нер ні­ко­ли не бе­ре уча­сті в кон­кур­сах, а ве­ду­ча — май­же зав­жди. Я зро­зумі­ла, що на да­ний мо­мент по­чу­ва­ю­ся ком­фор­тно у ни­ні­шньо­му ам­плуа. Своє тре­нер­ство я вже зре­а­лі­зу­ва­ла.

Моє став­ле­н­ня до про­е­кту мо­жна опи­са­ти так: це кльо­вий пе­рі­од на­вча­н­ня. Нав­ча­ю­ся пра­цю­ва­ти зі сво­їм го­ло­сом, до­но­си­ти ін­фор­ма­цію до лю­дей… Ме­ні цей про­цес по­до­ба­є­ться. А на­слі­док — усе ду­же кла­сно ви­йшло у про­е­кті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.