Ка­та­ло­нії

International Tourism Magazine - - КО­ЛЕ­КЦІЯ -

У кон­фе­ренц-за­лі сто­ли­чно­го го­те­лю «Hilton Kyiv» зі­бра­ли­ся пред­став­ни­ки ту­р­опе­ра­то­рів, ту­р­аген­тів і ту­ри­сти­чних ме­діа.

Ка­та­ло­нія — най­по­пу­ляр­ні­ший ре­гіон Іспа­нії се­ред іно­зем­них ту­ри­стів. Улі­тку її бе­ре­ги за­пов­ню­ю­ться пля­жни­ка­ми, а ву­ли­ці міст — екс­кур­сан­та­ми. Взим­ку ту­те­шні куль­ту­ра, га­стро­но­мія та не­по­втор­ні пей­за­жі теж ні­ку­ди не ді­ва­ю­ться, а від зни­же­н­ня тур­по­то­ку й від­су­тно­сті спе­ки го­сті краю ли­ше ви­гра­ють.

2018 рік у Ка­та­ло­нії про­го­ло­си­ли «Ро­ком куль­тур­но­го ту­ри­зму». Мі­ста і се­ла ав­то­но­мії яскра­ві­ше про­яв­лять свій ко­ло­рит і пов­ні­ше роз­кри­ють та­єм­ни­ці. Знак «Са­мо­бу­тні мі­ста і се­ла» вже отри­ма­ли Ре­ус, Жі­ро­на, Ле­ри­да, Тар­ра­го­на, Тор­то­са, Бік і Ві­ла­фран­ка-дель-Пен­дес.

Ар­хі­те­кту­ра Бар­се­ло­ни та ін­ших міст, ше­дев­ри Да­лі, Га­у­ді та Мі­ро че­ка­ють на сво­їх ша­ну­валь­ни­ків. Мі­шле­нів­ські ре­сто­ра­ни і на­ро­дні та­вер­ни при­єм­но зди­ву­ють на­віть пе­ре­бір­ли­вих гур­ма­нів. Гір­ські пей­за­жі, зам­ки та сла­ве­тний мо­на­стир Мон­сер­рат, при­по­ро­ше­ні сніж­ком, по-но­во­му по­ті­шать на­віть тих, хто їх уже ба­чив улі­тку. Ка­та­ло­нія має аж 8 гір­сько­ли­жних ку­рор­тів. Бар­се­ло­на за­ли­ша­є­ться єв­ро­пей­ським цен­тром ді­ло­во­го та ін­сен­тив-ту­ри­зму. А ще на пре­зен­та­ції на­го­ло­си­ли на ви­гі­дно­му шо­пін­гу, зокре­ма в по­пу­ляр­но­му ау­тле­ті «La Roca Village» бі­ля Бар­се­ло­ни.

Зру­чно й не­до­ро­го ді­ста­ти­ся до всьо­го цьо­го про­по­нує ка­та­лон­ська ло­у­кост-авіа­ком­па­нія «Vueling», до­бре зна­йо­ма укра­їн­цям.

На­сам­кі­нець для го­стей ки­їв­ської пре­зен­та­ції про­ве­ли де­гу­ста­цію ка­та­лон­ських страв і вин, а по­тім ро­зі­гра­ли спон­сор­ські при­зи.

Так, Ка­та­ло­нія — не ли­ше мо­ре, а ще й мо­ре мо­жли­во­стей!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.