Са­ме час, або Прі­о­ри­тет здо­ров’я у 2018 ро­ці

International Tourism Magazine - - НА ЗДО­РОВ’Я -

ПРО АВ­ТО­РА

Юлія Скі­ба — кон­суль­тант із ма­кро­біо­ти­ки та фен-шуй. За­кін­чи­ла з від­зна­кою ме­ду­ні­вер­си­тет, ство­ри­ла вла­сну ме­ре­жу аптек. Озна­йо­ми­ла­ся з фі­ло­со­фі­єю ма­кро­біо­ти­ки в Аме­ри­ці. Чер­па­ла зна­н­ня від гу­ру цьо­го вче­н­ня Ден­ні Ва­ксма­на, в Ін­сти­ту­ті змі­цне­н­ня здо­ров’я Фі­ла­дель­фії (США), із праць Мі­чіо Ку­ші, пра­кти­ку­мів із ма­кро­біо­ти­чної ку­лі­на­рії в SHI (USA), від ма­кро­біо­тик-chief Фа­ї­ни Мар­ков, у ку­лі­нар­ній сту­дії клі­ні­ки «SHA» (Іспа­нія). Нав­ча­лась у ви­щій шко­лі схі­дної ме­та­фі­зи­ки На­та­лії Прав­ди­ної, шко­лі Рай­мон­да Ло. Про­хо­ди­ла курс Стен­форд­сько­го уні­вер­си­те­ту з ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.