За­ну­ре­н­ня в лі­то

International Tourism Magazine - - КО­ЛЕ­КЦІЯ -

Га­даю, що мо­жу на­зва­ти се­бе до­свід­че­ним ман­дрів­ни­ком: якне-як за пле­чи­ма — три де­ся­тки кра­їн на чо­ти­рьох кон­ти­нен­тах. І ось, на­ре­шті, Єги­пет — кра­ї­на, яка вже по­над де­ся­ти­лі­т­тя впев­не­но три­ма­є­ться у то­пі най­більш від­ві­ду­ва­них укра­їн­ця­ми. Ме­ні ту­ди ні­ко­ли осо­бли­во не хо­ті­лось, але ще з ди­тин­ства уяву бен­те­жи­ли ар­те­фа­кти Ста­ро­дав­ньо­го Єги­пту і там­те­шня мі­фо­ло­гія. З єги­пет­ських ку­рор­тів оби­раю Хур­га­ду че­рез її близь­кість до Лу­ксо­ра та до­ли­ни Фа­ра­о­нів. А ко­ра­ло­вих ри­фів ви­ста­чає в усьо­му Чер­во­но­му мо­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.