I like Lajkonik!

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: па­рад Лай­ко­ні­ка Де: Кра­ків (Поль­ща) Ко­ли: 6 черв­ня Ін­фо: somewhereintheworldtoday.com

Ста­ре мі­сто Кра­ків ові­я­не ле­ген­да­ми, одна з яких — про Лай­ко­ні­ка. Це най­по­пу­ляр­ні­ший ге­рой мі­сце­во­го фоль­кло­ру. Так зва­ли чо­ло­ві­ка, який ра­зом з ін­ши­ми ні­би­то вря­ту­вав мі­сто від мон­голь­сько­го на­бі­гу, а по­тім при­їхав до Кра­ко­ва у вбран­ні вби­то­го ним ха­на.

Лай­ко­ні­ку при­свя­че­но най­ві­до­мі­ший поль­ський тра­ди­цій­ний па­рад. Бо­ро­да­тий та­тар­ський «вер­шник» на бу­та­фор­сько­му ска­ку­ні у су­про­во­ді му­зик здій­снює по­хід кра­ків­ськи­ми ву­ли­ця­ми. Він від­ві­дує жі­но­чий мо­на­стир і отри­мує з рук аба­ти­си сим­во­лі­чний ви­куп. По­тім по­чи­на­є­ться на­ро­дне гу­ля­н­ня, яке за­вер­шу­є­ться уро­чи­стим про­хо­дом Лай­ко­ні­ка до пло­щі Ри­нок.

Цей на­ро­дний пер­фор­менс осо­бли­во до впо­до­би ді­тла­хам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.