Най­біль­ша пі­со­чни­ця світу

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Головна по­дія для ша­ну­валь­ни­ків ми­сте­цтва пі­ща­ної скуль­пту­ри що­ро­ку від­бу­ва­є­ться на пор­ту­галь­сько­му ку­рор­тно­му узбе­реж­жі Ал­гар­ве, в се­лі Пе­ра. Мі­жна­ро­дна ко­ман­да май­стрів ство­рює там близь­ко 100 ве­ли­че­зних пі­ща­них фі­гур на те­ри­то­рії 15 000 ква­дра­тних ме­трів. Для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють по­над 45 000 тонн пі­ску плюс ма­те­рі­ал, що про­дов­жує жи­т­тя скуль­пту­ри. Мульт­ге­рої, мі­фі­чні істо­ти, ку­ми­ри кі­но та му­зи­ки, сла­ве­тні спо­ру­ди — з пі­ску на­ро­джу­є­ться ці­ле ма­гі­чне мі­сто!

Ви­став­ка по­ча­лась у бе­ре­зні й ді­я­ти­ме до ли­сто­па­да. Влі­тку во­на від­кри­та до опів­но­чі (скуль­пту­ри гар­но під­сві­чу­ю­ться).

Окрім екс­по­зи­ції, куль­тур­на про­гра­ма фе­сти­ва­лю вклю­чає май­стер-кла­си з пі­ща­ної скуль­пту­ри, твор­чі кон­кур­си, те­а­траль­ні ви­ста­ви, кі­но­по­ка­зи і кон­цер­ти жи­вої му­зи­ки.

Що: фе­сти­валь пі­ща­них скуль­птур FIESA Де: Пе­ра (Пор­ту­га­лія) Ко­ли: 1 бе­ре­зня — 10 ли­сто­па­да Ін­фо: www.fiesa.org

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.