За­ба­ви на бру­ків­ці

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

ву­ли­чний фе­сти­валь «Pflasterspektakel» Де: Лінц (Ав­стрія) Ко­ли: 19–21 ли­пня Ін­фо: pflasterspektakel.at Що:

Май­дан Ста­ро­го мі­ста, бла­зні, акро­ба­ти, сміх, му­зи­ка, сма­чні на­пої та на­їд­ки, дух се­ре­дньо­ві­чних за­бав... У ав­стрій­сько­му Лін­ці про­тя­гом трьох ли­пне­вих днів се­ре­дмі­стя ста­не те­ри­то­рі­єю ву­ли­чно­го ми­сте­цтва.

На­зву фе­сту «Pflasterspektakel» мо­жна пе­ре­кла­сти як «Ви­ста­ва на бру­ків­ці». Це по­над 100 арт-гур­тів і соль­них ви­ко­нав­ців із 30 кра­їн світу, де­ся­тки обла­што­ва­них май­дан­чи­ків, ви­сту­пи мі­мів, фо­ку­сни­ків, жон­гле­рів і акро­ба­тів, ве­чір­ні мі­ні-па­ра­ди, рі­зно­ма­ні­тні му­зи­чні ім­про­ві­за­ції та чу­до­ві фе­єр­вер­ки.

Спе­ці­аль­но для ді­тей під­го­тов­ле­но без­ліч атра­кціо­нів і роз­ваг. Зран­ку і вдень ві­дбу­ва­ти­му­ться ви­ста­ви май­стрів цир­ку, а під ве­чір роз­ва­жа­ти­муть ди­во­ви­жні во­гня­ні шоу.

По­тра­пи­ти на «Pflasterspektakel» — усе одно, що опи­ни­ти­ся в каз­ці!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.