Три фу­ти ра­до­сті

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: Фе­сти­валь лю­дей до 3 фу­тів зро­сту Де: Челм­сфорд (Ве­ли­ка Бри­та­нія) Ко­ли: 28 черв­ня Ін­фо: chelmsford.gov.uk/3foot

Кла­си­чна схе­ма ди­тя­чо­го від­по­чин­ку — це щось на зра­зок «ма­лі гра­ю­ться, до­ро­слі кон­тро­лю­ють». Де­що змі­нює си­ту­а­цію най­біль­ший бри­тан­ський фе­сти­валь для ді­тей ві­ком до 5 ро­ків і зро­стом до 3 фу­тів — «The 3 foot People Festival».

Для роз­ви­тку ма­ле­чі тут пі­ді­бра­но ви­ди ху­до­жньої актив­но­сті, щоб во­ни під­хо­ди­ли і не­мов­ля­там, і трі­шки стар­шень­ким. Вла­што­ву­ю­ться м’які ігро­ві зо­ни, гі­гант­ська пі­со­чни­ця, май­дан­чи­ки для ру­ху і тан­ців, ми­сте­цькі шоу, роз­ма­льо­ву­ва­н­ня облич, мі­ні-фер­ма, ін­те­р­актив­ні за­ба­ви... Тен­ти, на­ме­ти і ві­гва­ми в цен­траль­но­му пар­ку вмі­стять усіх спра­глих до ко­ри­сних і ці­ка­вих роз­ваг.

А до­ро­слі тим ча­сом обмі­ня­ю­ться іде­я­ми що­до ви­хо­ва­н­ня та ба­тьків­ським до­сві­дом. Ко­ри­сною ін­фор­ма­ці­єю з ни­ми по­ді­ля­ться про­сві­тни­цькі ор­га­ні­за­ції.

«Ба­тьки» за­хо­ду обі­ця­ють: діти бу­дуть під кон­тро­лем!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.