Бри­тан­ська Шам­ба­ла

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

фе­сти­валь «Шам­ба­ла» Норт­гем­птон­шир (Ве­ли­ка Бри­та­нія) Ко­ли: 23–26 сер­пня Ін­фо: shambalafestival.org Що: Де:

Чо­ти­ри­ден­не свя­то в Ан­глії охо­плює остан­ній сер­пне­вий ві­кенд із дво­ма дня­ми пе­ред ним. Ін­но­ва­цій­ний фе­сти­валь «Шам­ба­ла» від­бу­ва­є­ться в «се­кре­тній» мі­сце­во­сті ре­гіо­ну Іст-Мі­длендс, у се­лі Норт­гем­птон­шир, за 30 кі­ло­ме­трів від Лон­до­на. Тут зби­ра­ю­ться ша­ну­валь­ни­ки сво­бо­ди, при­ро­ди, ми­сте­цтва, ве­се­ло­щів і сі­мей­них цін­но­стей.

Для всіх чле­нів ро­ди­ни зна­йду­ться ці­ка­ві за­ня­т­тя: по­над 200 му­зи­чних ви­сту­пів на 12 сце­нах, ляль­ко­ве ка­ба­ре, цир­ко­ві шоу, ін­те­р­актив­ний те­атр, оздо­ров­чі ме­ди­та­ції, тан­цю­валь­ні май­стер-кла­си, еко­ло­гі­чні се­мі­на­ри, ша­ман­ське ша­тро, ди­тя­че ігро­ве по­ле «Playtopia Kid's Field»…

«Шам­ба­лу» зга­ду­ва­ти­ме­те, ні­би во­на три­ва­ла ці­ле лі­то!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.