Кем­пінг

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: кем­пінг-фест «Camp Bestival» Де: Дор­сет (Ве­ли­ка Бри­та­нія) Ко­ли: 26–29 ли­пня Ін­фо: www.campbestival.net

Ша­ну­валь­ни­ки сві­жо­го по­ві­тря змо­жуть фе­є­ри­чно «по­кем­пи­ти» під сті­на­ми Лал­ворт­сько­го зам­ку, що в ма­льов­ни­чо­му ан­глій­сько­му мі­сті Дор­сет. Кем­пінг «Сamp Bestival», за­по­ча­тко­ва­ний у рам­ках одно­го з на­ймас­шта­бні­ших му­зи­чних фе­сти­ва­лів Бри­та­нії «Bestival», уже стіль­ки ра­зів устиг отри­ма­ти від­зна­ку «Най­кра­ща сі­мей­на по­дія», що від­ві­да­н­ня йо­го спри­йма­є­ться бри­тан­ця­ми як ба­тьків­ський обов’язок.

Тут бу­дуть най­біль­ший у сві­ті (!) ба­ту­тний за­мок, ве­ле­тен­ські ди­но­зав­ро­бо­ти, ко­ма­ши­ний і го­ри­ля­чий цир­ки, арт-ви­став­ки та ін­ста­ля­ції, фуд-кор­ти, май­стер­кла­си і ди­тя­чі пер­фор­ман­си у фір­мо­во­му «мо­ря­цько­му» сти­лі (Дор­сет роз­та­шо­ва­ний на бе­ре­зі Ан­глій­сько­го ка­на­лу). Го­стя­ми «Бе­сти­ва­лю» ста­ють жи­ві ле­ген­ди му­зи­ки, та­кі як Бйорк, «The Cure» чи Ел­тон Джон.

«Збу­ду­ва­ти дім, по­са­ди­ти де­ре­во…». І при­ве­сти ді­тей на «Бе­сти­валь»!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.