ПРОЗА ЖИ­Т­ТЯ

International Tourism Magazine - - ЯК СВЯТО -

Жи­тло. Ці­ни на орен­ду квар­тир у пе­рі­од фе­сти­ва­лю злі­та­ють до не­ба, то­му, якщо бю­джет лі­мі­то­ва­ний, лі­пше шу­ка­ти ва­рі­ан­ти у пе­ред­мі­сті: Ан­тиб, Жу­ан-ле-Пен або да­лі. Всю­ди справ­но кур­су­ють ав­то­бу­си та еле­ктро­по­тя­ги. Їдло. Якщо ви ве­ге­та­рі­а­нець або три­ма­є­те ді­є­ту, то це, зві­сно, плюс. Не ска­за­ти, що тут не­ймо­вір­ні ці­ни, але що­дня хар­чу­ва­ти­ся в ка­фе чи ре­сто­ра­нах про­тя­гом усьо­го фе­сти­ва­лю — за­до­во­ле­н­ня не­де­ше­ве. Але якщо ку­пу­ва­ти про­ду­кти в су­пер­мар­ке­ті та го­ту­ва­ти «вдо­ма», то спо­кій­но мо­жна по­ру­шу­ва­ти ді­є­ту за 15–20 єв­ро на день. На ба­тьків­щи­ні ці­ни на де­які про­ду­кти та­кі са­мі або на­віть ви­щі, ніж на елі­тар­но­му фран­цузь­ко­му ку­рор­ті.

Бел­ла Ха­дід. Вен­сан Кас­сель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.