Най­кра­ще у Гре­ції

International Tourism Magazine - - ТУР -

Більш ніж пе­ре­кон­ли­вим ви­зна­н­ням ба­га­то­рі­чних за­слуг TEZ TOUR Greece став го­лов­ний приз «Greek Hospitality Awards – 2018» у но­мі­на­ції «Най­кра­щий ту­р­опе­ра­тор».

— Не так дав­но вас, Ди­ми­три­се, зна­ли як то­пме­не­дже­ра ві­до­мої гре­цької ме­ре­жі го­те­лів. Як вам у ро­лі ту­р­опе­ра­то­ра?

— Бу­ти ке­рів­ним ди­ре­кто­ром та­кої ве­ли­кої і ві­до­мої ком­па­нії — зна­чно ці­ка­ві­ше і скла­дні­ше. Са­ме це ме­не і при­ва­блює.

— Як би ви оха­ра­кте­ри­зу­ва­ли тен­ден­ції на­прям­ку Укра­ї­на – Гре­ція?

— Вважаю, на­став час по­вер­та­ти Укра­ї­ну на її ви­со­кі по­зи­ції. 2013 ро­ку во­на вхо­ди­ла до топ-10 за об­ся­гом ту­ри­зму на Кри­ті. За­раз еко­но­мі­чна і су­спіль­на си­ту­а­ція в Укра­ї­ні ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся, по­жва­вив­ся ту­ри­сти­чний по­пит.

На­ші з ва­ми кра­ї­ни ба­га­то що пов’язує: істо­рія, тра­ди­ції, ре­лі­гія і ба­га­то­рі­чні дру­жні від­но­си­ни. У нас чу­до­ві пер­спе­кти­ви!

— Як скла­да­є­ться спів­пра­ця з укра­їн­ськи­ми ту­р­аген­та­ми?

— Ін­те­рес у них до Гре­ції цьо­го ро­ку ду­же ви­со­кий. Це під­твер­джу­ють ре­зуль­та­ти ран­ньо­го бро­ню­ва­н­ня се­зо­ну – 2018. Во­но стар­ту­ва­ло з по­ча­тку ли­сто­па­да, від­ра­зу як тіль­ки з’яви­ли­ся ці­ни на па­ке­ти, — та­ко­го не бу­ва­ло ро­ків де­сять!

У нас ді­ють програми для за­охо­че­н­ня аген­тів, та­кі як «TEZ BONUS», а та­кож спіль­на акція з го-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.