ТРО­ХИ СТАТИСТИКИ

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

2017 ро­ку Ні­меч­чи­на по­сі­ла дру­ге мі­сце се­ред най­по­пу­ляр­ні­ших єв­ро­пей­ських де­сти­на­цій (56,2 млн від­ві­дань).

Іно­зем­ні го­сті про­ве­ли у кра­ї­ні 83,9 міль­йо­на но­чі­вель. З ро­ку в рік ця ци­фра зро­стає, тож на 2030 рік їх пе­ред­ба­ча­ють 121,5 міль­йо­на.

Се­ред лі­де­рів ту­ри­зму в ре­гіо­нах Ні­меч­чи­ни перші місця за­йма­ють Ба­ва­рія, Бер­лін і Ба­ден-Вюр­тем­берг. Укра­ї­на теж до­лу­чи­ла­ся до збіль­ше­н­ня тур­по­то­ку до Дой­члан­ду і за ми­ну­лий рік отри­ма­ла при­ріст +24,4(+78 221 від­ві­ду­вач), а все зав­дя­ки без­ві­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.