КІЛЬ­КА СЕКРЕТИКІВ

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

До­їзд із ае­ро­пор­ту. Між­на­ро­дний ае­ро­порт Дрездена роз­та­шо­ва­ний за 9 км від мі­ста. По­їзд­ка на та­ксі ко­штує близь­ко 20 єв­ро. Про­те вар­то зва­жа­ти на тра­фік і за­то­ри. На­то­мість ре­ко­мен­ду­є­мо оби­ра­ти за­лі­зни­цю «SBahn». По­їзд­ка за­бе­ре не більше 8 єв­ро, і за 22 хви­ли­ни ви — у цен­трі мі­ста. Ту­р­ін­фор­ма­ція. Пер­шим пун­ктом ва­шої ман­дрів­ки пі­сля го­те­лю має бу­ти ту­ри­сти­чний ін­фор­ма­цій­ний центр Дрездена, роз­та­шо­ва­ний у сер­ці мі­ста. Тут зав­жди під­ка­жуть, що від­ві­да­ти, де обра­ти спе­ці­аль­ні ці­ни, на­да­дуть ма­пу то­що.

Су­пер­кар­тка. Най­зру­чні­ший вид транс­пор­ту в мі­сті — трам­вай. У ту­рін­фо­цен­трі мо­жна ви­бра­ти спе­ці­аль­ний про­їзний «Dresden City Card», що діє 1, 2 або 3 дні, мо­же бу­ти для одні­єї осо­би чи ці­лої ро­ди­ни (2 до­ро­слих та до 4 ді­тей). Для ту­ри­ста — про­сто су­пер­про­по­зи­ція! Кар­тка ви­пу­ска­є­ться у рі­зних ва­рі­а­ці­ях і за­без­пе­чує зниж­ки у му­зе­ях та на екс­кур­сі­ях. До­кла­дні­ше:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.