ЧИМ ЛІ­ТА­ЛИ

International Tourism Magazine - - ВІТРІВ -

«Ае­ро­практ А-22» — на­длег­кий дво­мі­сний лі­так укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва, скон­стру­йо­ва­ний ки­я­ни­ном Юрі­єм Яков­ле­вим. Пер­ший по­літ здій­снив 1996 ро­ку. Ви­ро­бля­є­ться ком­па­ні­єю зі штаб-квар­ти­рою в Ки­є­ві. Ві­до­мий у США як «Valor», у Ве­ли­кій Бри­та­нії та Ав­стра­лії — як «Foxbat», та­кож про­су­вав­ся на рин­ку під на­звою «Vision».

Па­ра­ме­три, за­ле­жно від мо­ди­фі­ка­ції: швид­кість — 170–220 км/год; даль­ність по­льо­ту — до 1100 км; три­ва­лість по­льо­ту — до 10–12 год; дов­жи­на фю­зе­ля­жу — 6,23 м; роз­мах кри­ла — 10 м; ва­га — 260–290 кг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.