Онов­ле­н­ня

International Tourism Magazine - - ЯК СВЯТО -

На­при­кін­ці бе­ре­зня в На­ціо­наль­ній Опе­рі Укра­ї­ни від­бу­ло­ся не­зви­чай­не на­го­ро­дже­н­ня. Ви­ня­тко­ва акту­аль­ність по­дії при­вер­ну­ла до неї осо­бли­ву ува­гу. Адже ни­ні най­ро­зум­ні­ші та най­ро­зва­жли­ві­ші роз­мо­ви, най­пал­кі­ші про­мо­ви і кля­тве­ні обі­цян­ки вже не спри­йма­ю­ться укра­їн­ським со­ці­у­мом усер­йоз. На­став час справ — кон­кре­тних, ра­ди­каль­них, ко­ри­сних су­спіль­ству. А тих, хто їх здій­снює, чи­ма­ло. І в цьому — по­ту­жний по­сил ни­ні­шньо­го ета­пу програми «Лю­ди­на ро­ку».

Ве­ли­ка сце­на опер­но­го те­а­тру ста­ла своє­рі­дним п’єде­ста­лом щи­ро­го ви­зна­н­ня для пе­ре­мож­ців у 17 на­ціо­наль­них но­мі­на­ці­ях, що охо­плю­ють пра­кти­чно всі най­більш зна­чу­щі сфе­ри люд­сько­го жи­т­тя.

Во­ло­да­ря­ми пре­сти­жно­го ти­ту­лу «Лю­ди­на ро­ку – 2017» ста­ли: «Ре­гіо­наль­ний лі­дер ро­ку» — го­ло­ва Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Олег СИНЮТКА, «Мер ве­ли­ко­го мі­ста» — мі­ський го­ло­ва Чер­ні­го­ва Вла­ди­слав АТРОШЕНКО, «Мер ма­ло­го мі­ста» — мі­ський го­ло­ва Бо­ри­спо­ля Ана­то­лій ФЕДОРЧУК, «Про­ми­сло­вець ро­ку» — ген­ди­ре­ктор ВАТ «Дні­про­ва­гон­маш» Олег КОРНЕЦЬКИЙ, «Під­при­є­мець ро­ку» — ген­ди­ре­ктор ТОВ «Укр­буд Де­ве­ло­пмент» Олег МАЙБОРОДА, «Ме­не­джер ро­ку» — в. о. ди­ре­кто­ра ДП «За­вод «Еле­ктро­тяж- маш» Дми­тро КОСТЮК, «Фі­нан­сит ро­ку» — го­ло­ва прав­лі­н­ня АБ «Укр­га­збанк» Ки­ри­ло ШЕВЧЕНКО, «Агра­рій ро­ку» — ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ро­слин­ни­цтва ім. В.Юр’єва НААН Укра­ї­ни Ві­ктор КИРИЧЕНКО, «Жи­тло­вий ком­плекс ро­ку» — «ЗОЛОЧЕ» (го­ло­ва прав­лі­н­ня гру­пи ком­па­ній — Юрій КОРЖЕВСЬКИЙ), «Лі­дер ре­сто­ран­но­го бі­зне­су ро­ку» — спів­вла­сник і шеф-ку­хар га­стро­ка­фе «Та­ріл­ка» Де­нис КОМАРЕНКО. «За­мі­ський оздо­ров­чий ком­плекс ро­ку» — да­чний го­тель «ГЛІБІВКА» (Ки­їв­ська обл.; вла­сник — В’яче­слав ЮТКІН), «Те­ле­ві­зій­ний жур­на­ліст ро­ку» — Ва­силь ГОЛОВАНОВ (ка­нал «NewsОne»), «Ді­яч ми­сте­цтва ро­ку» — за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Укра­ї­ни, хо­ре­о­граф, го­лов­ний ба­лет­мей­стер ака­де­мі­чно­го те­а­тру «Ки­їв­ський мо­дерн-ба­лет» Ра­ду ПОКЛІТАРУ, «Спор­тсмен ро­ку» — провідна укра­їн­ська те­ні­сис­тка, че­твер­та ра­ке­тка світу в рей­тин­гу WTA Елі­на СВІТОЛІНА, «Ме­це­нат ро­ку» — го­ло­ва спо­сте­ре­жної ра­ди до­бро­чин­ної ор­га­ні­за­ції «Фонд спад­щи­ни», спів­вла­сник фон­ду ду­хов­но­го від­ро­дже­н­ня« «Жи­ве дже­ре­ло» Оле­ксандр ЛОЙФЕНФЕЛЬД, «Но­ва ге­не­ра­ція ро­ку» — по­пу­ляр­на пи­сьмен­ни­ця, бло­гер, жур­на­ліст Іри­на ГОВОРУХА, «Лі­дер ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су ро­ку» — «Ме­ди­чний центр Оле­га КОЛІБАБИ», «Ін­фор­ма­цій­но­ана­лі­ти­чний те­ле­ка­нал ро­ку» — «Пер­ший ді­ло­вий».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.