Без­за­сте­ре­жна

International Tourism Magazine - - З ЛЕГЕНДИ -

Мо­ло­да дів­чи­на че­рез ко­ро­ткий ці­лу­нок не Бо­га, а про­сто­го ма­тро­са уві­йшла в істо­рію, ста­ла ві­до­мою і за жи­т­тя бу­ла уві­чне­на скуль­пто­ром. Фо­то­мо­мент за її уча­стю став сим­во­лом епо­хи. Сві­тли­ну на­зи­ва­ють «День Пе­ре­мо­ги над Япо­ні­єю на Таймс-сквер», «По­ці­лу­нок па­ри» або «Без­за­сте­ре­жна ка­пі­ту­ля­ція».

Але все по чер­зі.

У сер­пні 2010 ро­ку ман­дрів­на до­ля за­ки­ну­ла ме­не до край­ньої пів­ден­но-за­хі­дної то­чки Аме­ри­ки — ве­ли­ко­го гар­но­го мі­ста Сан-Ді­є­го на кор­до­ні з Ме­кси­кою, на бе­ре­зі Ти­хо­го оке­а­ну. Ко­лись тут бу­ла най­біль­ша ти­хо­оке­ан­ська вій­сько­во-мор­ська ба­за США. Про це на­га­дує

Скуль­пту­ра за мо­ти­тва­ми ле­ген­дар­но­го фо­то в Сан-Ді­є­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.