Ка­пі­ту­ля­ція

International Tourism Magazine - - З ЛЕГЕНДИ -

сла­ва обра­ла Ей­зен­штад­та. Він про­жив дов­ге (96 ро­ків) жи­т­тя, зні­мав на­віть Со­фі Ло­рен.

Едіт не опи­ра­ла­ся не­сан­кціо­но­ва­ним обі­ймам і по­ці­лун­ку. За її спо­га­да­ми, нав­па­ки, від на­со­ло­ди во­на на­віть за­плю­щи­ла очі. А то­му до­бре не роз­гле­ді­ла облич­чя пар­тне­ра, що в май­бу­тньо­му ускла­дни­ло йо­го по­шу­ки. Ко­ли «По­ці­лу­нок» став одним із найу­пі­зна­ва­ні­ших фо­то у сві­ті, жур­на­лі­сти по­ча­ли шу­ка­ти йо­го ге­ро­їв. І ви­ник «за­тор». Охо­чих бу­ти «тим са­мим» ма­тро­сом ви­яви­лось аж оди­над­цять. То­му звер­ну­ли­ся по до­по­мо­гу до Едіт. Але ж «ав­то­ра» по­ці­лун­ка во­на май­же не ба­чи­ла. То­му пі­шла на хи­трість. Во­на за­пи­та­ла у пре­тен­ден­тів, що во­ни їй ска­за­ли на­о­ста­нок. Від­по­віді бу­ли рі­зні: по­дя­ка, про­ха­н­ня про по­ба- ве­те­ра­нів». Від­бу­вав­ся він на одній із го­лов­них ву­лиць мі­ста, 5-й аве­ню, і транс­лю­вав­ся по те­ле­ба­чен­ню на всю Аме­ри­ку. І зно­ву — сюр­приз. На мо­їх очах на па­ра­ді пе­ред те­ле­ка­ме­ра­ми від­бу­ла­ся ре­кон­стру­кція по­дій із по­ці­лун­ком 70-рі­чної дав­ни­ни. Едіт і ма­тро­са гра­ли гар­ні, але не схо­жі на них акто­ри. За ни­ми ве­зли на ма­ши­ні ще одну ко­пію ста­туї. За всі­єї мо­єї по­ва­ги до охо­рон­ців по­ряд­ку на па­ра­ді я з тро­ту­а­ру, че­рез ого­ро­жу, по­між по­лі­ці­ян­тів та ін­ших сек’юри­ті, про­ско­чив на се­ре­ди­ну ву­ли­ці й «у лоб» фо­то­ка­ме­рою «об­стрі­ляв» це істо­ри­чне і ро­ман­ти­чне дій­ство. Ні­хто з охо­рон­ців «ху­лі­га­ни­ти» ме­ні не за­ва­див, лише те­ле­ре­жи­се­ри по­про­си­ли «ви­йти з ка­дру», ко­ли я за­кін­чив ро­бо­ту.

Від­тво­ре­н­ня пам’ятно­го сю­же­ту на па­ра­ді в Нью-Йор­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.