ПРО КНЯ­ЗІВ ОСТРОЗЬ­КИХ

International Tourism Magazine - - ЧУДЕС -

Пер­ший зга­да­ний у лі­то­пи­сах князь Острозь­кий — Да­ни­ло, ві­до­мий пе­ре­мо­гою над по­ля­ка­ми і ви­гна­н­ням їх із Га­ли­ча у 1341 ро­ці.

Фе­дір, йо­го син, брав участь у Грюн­вальд­ській би­тві, а на­при­кін­ці жи­т­тя прийняв по­стриг у Ки­є­во-Пе­чер­ській лав­рі (йо­го свя­ті мо­щі спо­чи­ва­ють у Даль­ніх пе­че­рах). Пі­сля пре­по­до­бно­го Фе­до­ра Остро­гом во­ло­дів йо­го син Іван, а по­тім онук — Ко­стян­тин. Ко­стян­тин Острозь­кий був рев­ним за­хи­сни­ком пра­во­слав’я і му­жнім во­ї­ном, про­слав­ле­ним пе­ре­мо­гою над мо­сков­ським вій­ськом під Ор­шею. А Ва­силь-Ко­стян­тин, най­ві­до­мі­ша по­стать у пле­я­ді кня­зів Острозь­ких, усла­вив­ся про­сві­тою (зокре­ма, ви­дав Острозь­ку Бі­блію) та бу­дів­ни­цтвом свя­тинь. Йо­го син Януш пе­ре­йшов у ка­то­ли­цтво і став най­ба­га­тшим укра­їн­ським ма­гна­том Ре­чі По­спо­ли­тої. Про­те, оскіль­ки він мав тіль­ки до­ньок, слав­ний рід Острозь­ких пе­ре­рвав­ся...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.