Про­рив і успіх

International Tourism Magazine - - РЯД -

Вну­трі­шній ви­гляд Між­на­ро­дно­го ви­став­ко­во­го цен­тру вра­зив ба­га­тьох. Ці­лий па­віль­йон був зайня­тий стен­да­ми, та яки­ми! Так ско­ро МВЦ пе­ре­тво­ри­ться на «Ман­хет­тен під да­хом»: екс­по­зи­ції на­га­ду­ва­ли за роз­мі­ра­ми хма­ро­чо­си, а за оформ­ле­н­ням — го­те­лі, па­ла­ци, айс­бер­ги… І якщо до­свід­че­ні уча­сни­ки пам’ята­ють ще й тро­хи біль­ші мас­шта­би го­лов­ної тур­ви­став­ки Укра­ї­ни, то роз­мах окре­мо взя­тих ту­р­опе­ра­то­рів бив ре­кор­ди. Це сто­су­ва­лось і роз­ді­лу екс­по­зи­ції, при­свя­че­но­го Укра­ї­ні, який зайняв ледь не тре­ти­ну па­віль­йо­ну і пра­цю­вав яв­но на но­во­му для се­бе рів­ні.

У ци­фрах ту­ри­сти­чний про­рив мав та­кий ви­гляд: пло­ща — по­над 8000 ква­дра­тних ме­трів (май­же удві­чі біль­ша, ніж то­рік), 366 ком­па­ній та ор­га­ні­за­цій із 24 кра­їн, 36 ре­гіо­нів Укра­ї­ни, по­над 50 ді­ло­вих за­хо­дів, по­над 20 000 від­ві­ду­ва­чів.

Цей мас­штаб спо­ну­кав нас про­ве­сти не­ве­ли­ке до­слі­дже­н­ня при­чин йо­го стрім­ко­го зро­ста­н­ня. Зро­би­ли ми це шля­хом опи­ту­ва­н­ня уча­сни­ків, го­стей та ор­га­ні­за­то­рів між­на­ро­дної ту­ри­сти­чної ви­став­ки «UITT – 2018: Укра­ї­на – по­до­ро­жі та ту­ризм». І ми по­чу­ли, що…

Іно­зем­ці з біль­шим ба­жа­н­ням по­ча­ли ви­ді­ля­ти бю­дже­ти на про­мо­цію в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.