З КО­ЛЕ­КЦІЇ ЦІКАВИН

International Tourism Magazine - - ЧУДЕС -

Пер­ший трам­вай з’явив­ся у Жи­то­ми­рі ще за ца­ря і міг по­хва­ли­ти­ся швид­кі­стю 10 км на го­ди­ну. То­му й ви­ни­кла при­каз­ка: швид­кий, як жи­то­мир­ський трам­вай…

Най­дав­ні­ший на­вчаль­ний за­клад Жи­то­ми­ра, яко­му май­же 300 ро­ків, Єзу­їт­ська юри­ди­ка (са­мо­до­ста­тній мо­на­стир і шко­ла). Ни­ні ке­лії — пам’ятка на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, що го­стро по­тре­бує ре­став­ра­ції. Є вер­сія, що 1816 ро­ку там на­вчав­ся дід Вла­ді­мі­ра Лє­ні­на по ма­те­рі Ізра­їль (Сруль) Бланк. Пі­зні­ше там бу­ли скла­ди, а по­тім — тюр­ма, де дві­чі був ув’язне­ний Оле­ксандр Дов­жен­ко.

Та­рас Шевченко 1846 ро­ку зу­пи­няв­ся про­їздом на ар­хі­єрей­сько­му по­двір’ї фі­лії По­ча­їв­ської лав­ри в Жи­то­ми­рі.

Зам­ко­ва пло­ща мі­ста на сво­є­му ві­ку ба­чи­ла су­ди­ли­ще над трьо­ма ти­ся­ча­ми гай­да­ма­ків у ча­си Ко­лі­їв­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.