Зліт відьом

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: Фе­сти­валь відьом у Ша­лін­дре Де: Ша­лін­дре (Фран­ція) Ко­ли: 27–28 жов­тня Ін­фо:

www.cc-paysdechalindrey.fr

Що­ро­ку, пе­ред тим як у Па­ри­жі від­бу­де­ться до­сить тра­ди­цій­ний для сві­то­вої поп-куль­ту­ри Гел­ло­він, у не­ве­ли­ко­му фран­цузь­ко­му мі­сті про­хо­дить Фе­сти­валь ві- дьом у Ша­лін­дре (Fete des sorcieres а Chalindrey). Та­кої кіль­ко­сті «відьом» на Гел­ло­він, ма­буть, не зу­стрі­неш біль­ше ні­де!

Під час цьо­го дій­ства ор­га­ні­зо­ву­ють кон­кур­си ко­стю­мів і гри­му, на ву­ли­цях став­лять ви­ста­ви і вла­што­ву­ють те­ма­ти­чні ви­став­ки ми­сте­цтва, де­мон­стру­ють своє ми­сте­цтво му­зи­кан­ти і во­гня­ні жон­гле­ри, на май­да­ні ці­ло­до­бо­во по­ка­зу­ють філь­ми жа­хів, а в істо­ри­чно­му фор­ті про­хо­дять за­хо­пли­ві екс­кур­сії тем­ни­ми ла­бі­рин­та­ми.

Пе­ре­ді­сто­рія фе­сту не ду­же ве­се­ла. У се­ре­дньо­віч­чі Ша­лін­дре вва­жа­ло­ся сто­ли­цею фран­цузь­ких відьом. Че­рез це п’ять сто­літь то­му тут роз­гор­ну­ло­ся справ­жнє по­лю­ва­н­ня на відьом, у яко­му за­ги­ну­ли ти­ся­чі жі­нок. Але фран­цу­зи є фран­цу­зи — во­ни з усьо­го мо­жуть зро­би­ти свя­то.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.