Гел­ло­він двох Ір­лан­дій

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

кар­на­вал «Banks of the Foyle Halloween» Де: Дер­рі (Пів­ні­чна Ір­лан­дія) Ко­ли: 31 жов­тня Ін­фо: derryhalloween.com Що:

Ір­лан­дія вва­жа­є­ться ба­тьків­щи­ною Гел­ло­ві­ну. Її ста­ро­дав­ні ме­шкан­ці, кель­ти, ві­ри­ли, що у кін­ці жов­тня між на­шим сві­том і по­той­біч­чям зни­кає ме­жа. Пів­ні­чно­ір­ланд­ське мі­сто Дер­рі, що на рі­чці Фойл і на кор­до­ні з вла­сне Ір­лан­ді­єю, є сві­то­вим цен­тром де­мон­ських гу­лянь.

Що­ро­ку 25 жов­тня не­са­мо­ви­тий ко­стю­мо­ва­ний на­товп за­то­плює на­бе­ре­жну. По­чи­на­є­ться «фе­є­ри­чне жа­хі­т­тя» — фе­сти­валь «Banks of the Foyle Halloween Carnival», який за все­сві­тнім опи­ту­ва­н­ням жур­на­лу «USA Today» за­ймає най­ви­щу по­зи­цію в то­пі гел­ло­він­ських по­дій.

Ша­баш від­кри­ва­є­ться «па­ра­дом по­чвар»: ор­ди роз­пе­ре­за­них чор­тяк, зу­хва­лі відьом­ські гур­ти, упи­рі та зом­бі на тлі гі­гант­ських «пе­кель­них» ін­ста­ля­цій опи­су­ють во­гнен­ні кола ву­ли­ця­ми мі­ста. Упро­довж 9 діб кар­на­ва­лу діє Му­зей Мі­ся­ця від NASA, ву­ли­ці осві­тлю­ю­ться фе­єр­вер­ка­ми та фа­єр-шоу, ви­ру­ють те­ма­ти­чні ба­зар­чи­ки, лу­нає жи­ва му­зи­ка. Се­ред усьо­го цьо­го блу­ка­ють екс­кур­сій­ні гру­пи: за­сно­ва­не ще у се­ре­дньо­віч­чі мі­сто ря­сніє шпи­ля­ми го­ти­чних хра­мів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.