3

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

П’ят­де­сят від­тін­ків си­ньо­го

Мо­же, ви на­ра­ху­є­те їх навіть біль­ше в па­лі­трі Атлан­ти­чно­го оке­а­ну та Ка­риб­сько­го мо­ря.

Ри­фи роз­та­шо­ва­ні на від­ста­ні від пля­жів і сті­ною від­го­ро­джу­ють від­по­чи­валь­ни­ків від не­без­пе­чних ме­шкан­ців гли­бин, та й навіть ме­ду­зи в До­мі­ні­ка­ні ве­ли­ка рід­кість.

Май­же 1500 кі­ло­ме­трів узбе­реж­жя країни скла­да­ю­ться з ши­кар­них пля­жів, тре­ти­на яких вва­жа­є­ться най­гар­ні­ши­ми у сві­ті. Бі­лий м’який пі­сок із лег­ким від­бли­ском грає на сон­ці, плав­но пе­ре­хо­дя­чи у кри­шта­ле­во-чи­сте мо­ре з одно­го бо­ку і в паль­мо­ві за­ро­сті — з ін­шо­го. Пов­на від­су­тність го­стрих ка­ме­нів і ко­ра­лів. Кра­є­вид — на­че з ли­стів­ки!

До то­го ж пля­жі До­мі­ні­ка­ни є за­галь­но­до­сту­пни­ми. За мі­сце­ви­ми за­ко­на­ми, ви мо­же­те, зу­пи­нив­шись у 3-зір­ко­во­му го­те­лі, ку­па­ти­ся на те­ри­то­рії кру­тої «п’ятір­ки» аб­со­лю­тно без­ко­штов­но!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.