12

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Тан­ці ки­тів

Що­ро­ку в кін­ці сі­чня і весь лю­тий бі­ля бе­ре­гів пів­остро­ва Са­ма­на про­во­дять свої шлю­бні ігри гор­ба­ті ки­ти. Дов­жи­на де­яких ся­гає 18 ме­трів, а се­ре­дня ма­са одні­єї «риб­ки» — близь­ко 30 тонн. У шлю­бний пе­рі­од нав­ко­ло Са­ма­ни зби­ра­ю­ться до 5000 ки­тів. Лю­дей во­ни не бо­я­ться, спо­кій­но під­пли­ва­ють до ту­ри­сти­чних чов­нів. За­ле­жно від то­го, у яко­му ре­гіо­ні роз­та­шо­ва­ний го­тель, го­стей країни до­став­ля­ють на пів­острів ав­то­бу­са­ми чи лі­та­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.