У Швей­ца­рії

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Го­дин­ник на дзві­ни­ці цер­кви свя­то­го Пе­тра в цен­трі мі­ста вва­жа­є­ться най­біль­шим у Єв­ро­пі. Йо­го ді­а­метр — 8,64 ме­тра.

По­вер­та­є­мо тру­бу пра­во­руч і сте­жи­мо за те­чі­єю рі­чки Лім­мат, яка ді­лить Цюрих на дві ча­сти­ни. Лі­вий бе­рег — су­ча­сні квар­та­ли, жва­ві тор­го­вель­ні, сер­йо­зні ді­ло­ві, а пра­вий — істо­ри­чний центр із вузь­ки­ми се­ре­дньо­ві­чни­ми ву­ли­чка­ми й ста­ро­дав­ні­ми бу­дин­ка­ми.

Тро­хи да­лі Лім­мат впа­дає в Цю­рих­ське озе­ро, де яхти роз­ти­на­ють яскра­во-си­ню во­дну гла­дінь. За­мо­жні го­ро­дя­ни неодмінно ма­ють віл­лу на бе­ре­зі озе­ра. Спо­сте­рі­га­ти по­бут швей­цар­ських бур­жуа лі­пше з ка­те­ра — ко­ра­бли­ки ви­ру­ша­ють із при­ста­ні що­пів­го­ди­ни. Во­ни, до ре­чі, є не тіль­ки екс­кур­сій­ною роз­ва­гою, а й гро­мад­ським транс­пор­том.

До огля­до­во­го май­дан­чи­ка на Утлі­бер­гу я ді­ста­ла­ся ста­рим по­їздом із гри­му­чи­ми ва­го­на­ми. Йо­го від­ре­став­ру­ва­ли і пу­сти­ли на за­ба­ву ту­ри­стам по дав­ніх, про­кла­де­них ро­ків сто то­му рей­ках. Істо­ри­чний по­тяг якнай­кра­ще впи­су­є­ться в мі­ський «ін­тер’єр», адже цен­траль­на ча­сти­на Цю­ри­ха не змі­ню­ва­ла­ся вже кіль­ка сто­літь.

Мі­сто не­ве­ли­ке, але блу­ка­ти по ньо­му мо­жна без кін­ця. Кра­ще роз­по­ча­ти з го­лов­ної мі­ської ар­те­рії — вок­за­лу, по­бу­до­ва­но­го в 1871 ро­ці. Він роз­та­шо­ва­ний у са­мо­му цен­трі й до то­го ж на вок­зал у за­галь­но­прийня­то­му сен­сі не схо­жий. Ні, зви­чай­но, звід­си по­стій­но від­прав­ля­ю­ться й при­бу­ва­ють по­їзди. На­при­клад, з ае­ро­пор­ту до цен­тру мі­ста ді­ста­ва­ти­ся на­дзру­чно — 10 хви­лин ком­фор­тно­го ле­ту! За швид­кі­сни­ми по­тя­га­ми, схо­жи­ми на ко­смі­чні ра­ке­ти, тут мо­жна зві­ря­ти го­дин­ник: спі­зне­н­ня на хви­ли­ну — це май­же над­зви­чай­на по­дія. Але цю­рих­ський вок­зал — то ще й куль­тур­ний і роз­ва­жаль­ний центр, тут вла­што­ву-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.