ЗВ’ЯЗОК

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Мо­біль­ний зв’язок та ін­тер­нет на Ку­бі є мо­но­по­лі­єю дер­жа­ви і ду­же до­ро­гим за­до­во­ле­н­ням. Стар­то­вий па­кет для іно­зем­ця ко­штує кру­глень­ку су­му. Вхі­дні дзвін­ки все­ре­ди­ні Ку­би пла­тні, за­те з-за кор­до­ну — без­ко­штов­ні. Ви­гі­дні­ше їха­ти на Ку­бу зі сво­їм зв’яз­ком: у ві­тчи­зня­них опе­ра­то­рів мо­жна зна­йти ви­гі­дні­ші та­ри­фи.

З ін­тер­не­том теж не­про­сто — він тіль­ки за кар­тка­ми. Wi-Fi є в пар­ках, го­те­лях, ре­сто­ра­нах та ін­тер­нет-ка­фе. Опла­та — по­го­дин­на і від швид­ко­сті зв’яз­ку не за­ле­жить. Ку­пу­ю­чи кар­тку або при­хо­дя­чи в ін­тер­нет-ка­фе, ви під­пи­су­є­те до­го­вір про те, що не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­те зв’язок із во­ро­жою ме­тою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.