ДВІ ВА­ЛЮ­ТИ

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

У роз­ра­хун­ках ту­ри­стам до­зво­ле­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти кон­вер­то­ва­не пе­со — СUC, яке не має ні­чо­го спіль­но­го зі зви­чай­ним ку­бин­ським пе­со. По­то­чний курс — 1,16 СUC за 1 єв­ро. При роз­ра­хун­ках на рин­ках і в ка­фе по­трі­бно сте­жи­ти, щоб зда­чу вам да­ва­ли са­ме в кон­вер­то­ва­них, а не у мі­сце­вих пе­со, які де­шев­ші у де­ся­тки ра­зів.

Ра­ди­мо бра­ти на Ку­бу го­тів­ко­ві єв­ро, а не до­ла­ри. Остан­ні обмі­ню­ють за не­ви­гі­дним кур­сом че­рез скла­дні від­но­си­ни Ку­би із США. У кра­ї­ні ді­ють не всі кар­тки аме­ри­кан­ських бан­ків і пла­ті­жних си­стем. Обмі­ня­ти гро­ші за при­стой­ним кур­сом мо­жна в ка­сі при го­те­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.