Мі­сто

International Tourism Magazine - - КЛУБ -

Жо­ден гурт в істо­рії сві­то­вої му­зи­ки не до­сяг та­кої по­пу­ляр­но­сті, яку до­сі ма­ють «Бі­тли». На їхню честь вста­нов­лю­ють зір­ки сла­ви і пам’ятни­ки, їхні­ми іме­на­ми на­зи­ва­ють пла­не­ти, під їхні пі­сні за­ко­ху­ю­ться, мрі­ють, подорожують і про­сто жи­вуть. Кіль­кість про­да­них пла­ті­вок та ди­сків ле­ген­дар­ної че­твір­ки пе­ре­ви­щує мі­льярд, що є гло­баль­ним ре­кор­дом. А най­го­лов­ні­ше — «The Beatles» ви­зна­чи­ли подаль­ший роз­ви­ток му­зи­ки.

Але з чо­го все по­чи­на­ло­ся? Щоб зро­зу­мі­ти ле­ген­дар­них «Бі­тлз», ми ви­ру­ша­є­мо до мі­ста їхньо­го ди­тин­ства та юно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.