Не­мов­ля­ти Хри­ста

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

рі­здвя­ний яр­ма­рок Ві­день (Австрія) 16 ли­сто­па­да — 26 гру­дня www.wien.info

Від се­ре­ди­ни ли­сто­па­да май­же до Но­во­го року сто­ли­ця Ав­стрії пе­ре­тво­рю­є­ться на рі­здвя­ну каз­ку, де па­хне ім­бир­ни­ми пря­ни­ка­ми і ялин­ка­ми, від­бу­ва­ю­ться ве­се­лі ви­ста­ви, на ву­ли­цях з’яв­ля­ю­ться оле­ня­чі за­пря­ги та бли­ску­чі ка­ре­ти. Рі­здвя­ні яр­мар­ки у Ві­дні вва­жа­ю­ться одни­ми з най­гар­ні­ших у сві­ті. У мі­сті па­нує свя­тко­ва й во­дно­час до­ма­шня атмо­сфе­ра.

Яр­мар­ків на Рі­здво у Ві­дні ба­га­то, та го­лов­ний — на Ра­ту­шній пло­щі, він на­зи- ва­є­ться рин­ком Не­мов­ля­ти Хри­ста. Май­же весь май­дан за­йма­ють пів­то­ри со­тні свя­тко­вих яток, над яки­ми зді­йма­є­ться при­кра­ше­на во­гня­ми ар­ка. Тут про­да­ють зви­чай­ний но­во­рі­чний крам: ялин­ко­ві при­кра­си, ви­ро­би ху­до­жніх про­ми­слів, ку­лі­нар­ні де­лі­ка­те­си та зі­грі­валь­ні на­пої. Тіль­ки все це — просто каз­ко­вої яко­сті. То є Ві­день!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.