У

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

аж 1570 року. Від­то­ді мі­сто є сто­ли­цею рі­здвя­них яр­мар­ків сві­ту.

На го­лов­ній яр­мар­ко­вій пло­щі Кле­бер­плац вста­нов­лю­ють ве­ли­че­зну ялин­ку. Нав­ко­ло понад 200 па­віль­йо­нів-ша­ле про­по­ну­ють свя­тко­ві при­кра­си, ре­мі­сни­чі ви­ро­би та по­пу­ляр­ні ла­со­щі: пря­ни­чний хліб із цу­ка­та­ми, кон­фі­тюр, бі­скві­тне пе­чи­во бре­де­ле.

Ель­за­сці вва­жа­ють своє Рі­здво най­кра­щим і най­більш ав­тен­ти­чним у Єв­ро­пі. Во­но уві­бра­ло най­кра­щі тра­ди­ції Фран­ції та Німеччини, а та­кож на­їд­ки та на­пої обох кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.