Ки­тай­ські

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: Де: Коли: Ін­фо: «Shanghai German Christmas Market» Шан­хай (Ки­тай) 27 ли­сто­па­да — 3 сі­чня www.smartshanghai.com

У Ки­таї хри­сти­ян ду­же не­ба­га­то, про­те за­хі­дне свя­то при­жи­лось, адже всі лю­блять по­да­рун­ки і свя­тко­ву атмо­сфе­ру. Го­лов­ний ко­лір Рі­здва — чер­во­ний — для ки­тай­ців сим­во­лі­зує ща­стя й уда­чу. Є в них і свій «рі­здвя­ний дід» — Шен­г­да­нЛа­о­рен. Зві­сно, ре­лі­гій­но­го змі­сту для ме­шкан­ців Пі­дне­бе­сної ім­пе­рії свя­то не не­се, а є при­во­дом роз­ва­жи­тись із ді­тьми, здій­сни­ти свя­тко­вий шо­пінг…

Най­кра­ще мі­сце для то­го й ін­шо­го — «Шан­хай­ський ні­ме­цький рі­здвя­ний яр­ма­рок». От де на­о­чно по­ба­чиш вне­сок Німеччини у спра­ву свя­тко­во­го тор­гу! Тут лег­ко по­ві­ри­ти, що ви не в най­біль­шо­му ме­га­по­лі­сі Ки­таю, а десь у Дре­зде­ні чи Нюрн­бер­гу. Скрізь глін­твейн та ім­бир­ні пря­ни­ки, ба­вар­ські ков­ба­ски й пи­во, му­зи­кан­ти і жон­гле­ри... Зби­ва­ють із пан­те­ли­ку лише мон­го­ло­ї­дні облич­чя та… рі­здвя­ні пі­сень­ки ки­тай­ською мо­вою!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.