КОЛОНІАЛЬНИЙ РЕ­НЕ­САНС

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

У Санто-Домінго ре­а­лі­зо­ву­є­ться кіль­ка про­е­ктів що­до від­нов­ле­н­ня та впо­ряд­ку­ва­н­ня мі­ста, зокре­ма, його ко­ло­ні­аль­ної частини, вне­се­ної до Спи­ску все­сві­тньої куль­тур­ної спад­щи­ни ЮНЕСКО.

Із ці­єю ме­тою вкла­де­но кіль­ка міль­йо­нів до­ла­рів, аси­гну­ва­н­ня три­ває. Ін­ве­сто­ра­ми ви­сту­пи­ли при­ва­тні ком­па­нії за під­трим­ки держ­стру­ктур. Ко­шти спря­мо­ву­ю­ться на онов­ле­н­ня си­стем еле­ктро- та во­до­по­ста­ча­н­ня, роз­ши­ре­н­ня пі­шо­хі­дних зон, ре­став­ра­цію бу­ді­вель, ство­ре­н­ня но­вих місць від­по­чин­ку, від­кри­т­тя но­вих ту­ри­сти­чних офі­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.